Erika Axelsson är Sveriges första kvinnliga länsfiskekonsulent

fiskekonsulent_halla...
Foto: Johan Lundgren / Erika Axelsson ute i naturen.

På Länsstyrelsen i Hallands län jobbar den första kvinnan i landet med titeln länsfiskekonsulent. Vi ställde några frågor till henne.

Hej Erika! Vad gör en länsfiskekonsulent egentligen?
Hej, jag jobbar med alla typer av frågor inom länsstyrelsen som berör fisk eller fiske kan man säga lite förenklat. Det är allt ifrån att svara på frågor från allmänheten som rör fiske, svara på remisser som rör reglering av fisket, delta i vattenverksamhetsärenden där fisk/fiske påverkas tex vid vattenkraftverk, miljöprövningar eller rensning/grävningar i vatten. Vi fattar även beslut om en rad olika saker utifrån fiskerilagstiftningen till exempel tillstånd till utplantering av fisk, elfiske m.m. Vi fattar även beslut om en del olika bidrag såsom bidrag till fiskevård och fisketillsyn. Vi hanterar även EU-stöd inom Europeiska havs- och fiskerifonden samt sälskadeersättningar. I Halland har vi fortfarande kvar ett yrkesmässigt fiske som vi jobbar med på olika sätt, vi yttrar oss när det är nya fiskeregleringar på gång och vi deltar i möten som rör fiskefrågor.  

Vilka är huvudfrågorna i Halland?
Det finns många viktiga frågor i Halland. Arbetet med att återställa vandringshinder och verka för en långsiktig förvaltning för lax och öring är viktiga frågor som är högst aktuella. Det andra är hur vi även i framtiden ska kunna ha ett hållbart och lönsamt yrkesfiske i Kattegatt. Yrkesfisket står inför många utmaningar, tillträde till resursen, möjligheterna att fånga olika arter och långsiktigt hållbara bestånd. På fiskesidan ska vi ju verka för att alla dessa intressen tas tillvara i olika processer. Just nu pågår ett nationellt arbete med havsplanering och marint områdesskydd där vi också deltar.
Utmaningen i framtiden är att få olika verksamheter och verksamhetsutövare att samexistera på villkor som inte äventyrar vattenkvalitén eller våra arter som lever i vattnet.

Hur viktigt är det med fortsatt kalkning?
Den är fortfarande väldigt viktig. Halland är ett försurningspåverkat län. Utvecklingen är positiv med minskande nedfall och stigande alkalinitet, men det går långsamt och vi kommer att behöva kalka en lång tid framöver.

Hur hög status har sportfisket hos länsstyrelserna tror du?
Det beror på vad du menar med ordet status. Sportfiske är helt klart viktigt och utan engagerade sportfiskare och fiskeklubbar skulle fiskevårdsarbetet inte kommit så långt som det faktiskt har gjort i Halland och Sverige tror jag. Sportfisket är också en viktig turismnäring och generellt på Länsstyrelserna upplever jag att sportfisket står högt på agendan, men den skulle kunna lyftas mer i Halland som län är min personliga åsikt, till exempel hos kommunerna.

Hur går det med arbetet för fria vandringsvägar i länet?
Det går såklart inte lika snabbt som vi skulle önska, men det händer lite varje år. Prövningar av vattenverksamheter är tidskrävande, långdragna och svåra processer.  Länsstyrelsen har fått mer resurser på tillsynssidan vilket är väldigt bra och helt nödvändigt om vi ska komma vidare. Parallellt med att tillståndslösa verksamheter föreläggs om att söka tillstånd så jobbar vi på fiske mer praktiskt i olika restaureringsprojekt. Tyvärr är vi bara två personer som jobbar med fiskefrågor så det är svårt att hinna med och initiera åtgärdsprojekt, vi måste tyvärr prioritera väldigt hårt. Vi beslutar om fiskevårdsbidrag som olika organisationer eller fiskevårdsområdesföreningar kan söka. För oss är det väldigt viktigt att olika aktörer ute i länet söker pengar och genomför åtgärder. Jag vill därför uppmana alla som är engagerade i fiskevårdsområden eller fiskeklubbar att nyttja möjligheten att söka pengar för olika restaureringsprojekt eller biotopförbättrande åtgärder. Utan ideella krafter så skulle vi inte ha kommit så långt som vi har gjort. Vi kommer inte heller att nå de mål som satts upp nationellt om vi inte får hjälp av ideella krafter. Det går även bra att kontakta Länsstyrelsen om man har frågor och funderingar kring fiskevård eller har tips på platser som är lämpliga att genomföra åtgärder på.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Försurning, Strömmande vatten, Fiske | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv