Bra med ny lagstiftning för vattenkraft - men pausa inte åtgärdsarbetet!

Nianaan_andreas_o_80...
Sportfiskarna välkomnar ny lagstiftning men vill inte se en paus i åtgärdsarbetet. Foto: Andreas Ollinen

Regeringen har nyligen lämnat förslag på ny lagstiftning för vattenkraft. Man tar tyvärr inte det helhetsgrepp om vattenmiljöfrågorna som Sportfiskarna hade hoppats. Istället har man valt att skruva lite på den befintliga lagstiftningen för att kunna miljöanpassa vattenkraften. Markavvattning och andra jord- och skogsbruksrelaterade vattenfrågor väljer regeringen att helt avvakta med.

Trots detta välkomnar Sportfiskarna en ny lagstiftning för vattenkraft som kan bidra till en ökad biologisk mångfald i vattendragen, ge goda förutsättningar för en ökande sportfiskenäring och göra vattenkraften till en långsiktigt hållbar energikälla.

Till de positiva delarna av förslaget hör bland annat att tillstånd för verksamheter inte får äventyra möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer för vatten eller försämra vattenkvaliteten, och att alla vattenkraftverk under en 20-årsperiod ska få moderna och tidsbegränsade miljövillkor.

Sportfiskarna vänder sig främst emot att tillsynen och därmed miljöanpassningen av småskaliga kraftverk utan tillstånd pausas och att det så kallade båtnadskravet tas bort. Båtnadskravet innebär att en samhällsekonomisk avvägning ska göras, det vill säga i tillståndsprövning av en vattenverksamhet ska fördelarna vägas mot skadorna och olägenheterna av den. Tar man bort denna bestämmelse kommer sannolikt mindre hänsyn tas till fisket som näring i tillståndsprövningar. Det finns även en överhängande risk för att anläggningar med marginell samhällsnytta blir kvar där stora natur- och fiskevärden annars har en potential att återskapas och ge en större nytta för samhället.

Läs Sportfiskarnas remissvar till regeringens förslag på ny lagstiftning för vattenkraft i bilagan här nedanför.

Regeringens förslag kan läsas HÄR.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |

Attachments

  1. Remissvar 171009.pdf 2017-10-09 16:07:08

Nyhetsarkiv