Stampbäcken restaureras för mer öring

stampbacken_biotopva...
Sträcka där restaurering nu påbörjats: sten har lagts tillbaka i åfåran som därmed breddats. Foto: Joakim Eriksson

Delar av Stampbäcken utanför Filipstad är kraftigt rensad och beståndet av öring är svagt. Därför ska Sportfiskarna nu biotopvårda bäcken.

Stampbäcken som ingår i Gullspångsälvens avrinningsområde, rinner från Hemtjärnen vid Hennickehammars Herrgård till sjön Daglösen. På vissa sträckor är vattendraget här kraftigt rensat och liknar mest en steril kanal med få ståndplatser och dåliga uppväxtmöjligheter för öring. Förekomsten av flodpärlmussla har även minskat drastiskt på dessa sträckor och man har hittat många tomma skal från döda musslor.

- I år återför vi block, sten och död ved samt lägger ut lekgrus i bäckens övre och mellersta delar. Detta ska förbättra biotopen för bäckens öringar, musslor och andra strömlevande organismer, berättar Joakim Eriksson, projektledare på Sportfiskarnas regionkontor i Värmland.

Elfiske har genomförts inför åtgärden för att möjliggöra en uppföljning efteråt. Under elfisket fångades 26 öringar i olika storlekar, vilket ger relativt låga tätheter: 0,2 individer/kvadratmeter. Inga musslor påträffades vid inventeringen av de översta sträckorna av bäcken där huvuddelen av åtgärderna genomförs. Det finns dock gott om musslor i de nedre delarna av bäcken.

stampbacken_rensad_8...
Exempel på rensad sträcka i Stampbäcken: här finns inte mycket skydd och livsutrymme för fisk och bottenfauna. Foto: Joakim Eriksson

I vattendraget finns även flera vandringshinder, bland annat två vägtrummor nederst i bäcken, varav en strax innan utloppet i Daglösen. Vägtrummorna hindrar öringen från att kunna vandra fritt från sjön till bäckens övre delar. Stampbäckens källflöden rinner genom mycket välbuffrad mark med kalk i berggrunden (bäcken passerar SMA Minerals kalkbrott, Gåsgruvan) så de naturliga förutsättningarna är därmed goda för en bra vattenkemi med högt pH-värde. Kan öringbeståndet stärkas förbättrar detta även musselbeståndets möjligheter att fortplanta sig och öka, då musslorna har öring som värdfisk för sina larver.

-Vår ambition är att fortsätta arbeta med Stampbäcken, åtgärdas exempelvis vandringshindren i den nedre delen av ån skulle ett sjölevande bestånd av lite mer storvuxen öring kunna återskapas i sjön Daglösen. Vår målsättning med arbetet är helt enkelt att få mer öring i området, säger Joakim Eriksson.

Mer information: Projektledare Joakim Eriksson, 070-4414203, joakim.eriksson@sportfiskarna.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Värmland | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv