Hållbar infrastruktur och rent vatten är inte motsatser

svd_replik_vattenkra...
Bild: skärmdump SVD
Kritiken mot regeringsförslaget om ökad miljöhänsyn i våra vattendrag är missriktad. Både våra inlandsvatten och våra hav har under årtionden utsatts för betydande negativ miljöpåverkan. De har fått fungera som slutstation för miljögifter och gödande ämnen, som en till synes oändlig resurs för uttag av fisk och som en ofta oreglerad produktionsresurs för vattenkraft. Resultatet har blivit att Östersjön befinner sig på gränsen till ekologisk systemkollaps, att Västerhavet är utfiskat och att tusentals vattendrag lider av en utarmad biologisk mångfald.

Vi ser till skillnad från artikelförfattarna att regeringens förslag till åtgärdande av miljöproblemen i vatten skulle leda till betydande vinster.

Det finns stora möjligheter att skapa nya jobb och intäkter till glesbygdskommuner. Enligt rapporten ”Rikedomar i rinnande vatten” kan en miljöanpassning av vattenkraften sysselsätta 11 000 personer under anläggningsfasen och skapa 6 900 arbetstillfällen årligen inom turistnäringen, framförallt på landsbygden. Besöksnäringen är bland de snabbast växande näringarna, det är därför anmärkningsvärt att Svenskt Näringsliv bortser från detta.

Förutom de rent ekonomiska vinsterna finns även uppenbara sociala och biologiska värden i att ha en frisk natur med en hög produktion av ekosystemtjänster.

Artikelförfattarnas oro över de föreslagna förändringarna i miljölagstiftningen är ogrundad. EU:s ramdirektiv för vatten ger möjligheter till undantag från att nå miljökvalitetsnormerna i vissa fall. Dessa möjligheter får och ska enligt förslaget utnyttjas.

Exempelvis kan förändringar som påverkar en vattenförekomsts status negativt ändå medges om det är en följd av hållbara mänskliga utvecklingsverksamheter. Bland dessa verksamheter finns just avloppsreningsverk, bostadsbyggande och industrier som artikelförfattarna nämner. Det är helt logiskt att samhällsviktiga verksamheter får väga tungt i detta sammanhang och det är inte i någons intresse att stoppa en hållbar samhällsutveckling. Regeringens förslag är inget hot mot svensk vattenkraft, med ny teknik kan produktionen ökas avsevärt mycket mer än den begränsning som kan bli en följd av förslaget.

Därför är oron om att sådana verksamheter skulle riskera att stoppas helt obefogad. Därtill kommer verksamheterna genomgå en rättslig prövning där olika samhällsintressen vägs mot varandra. Brevens bruk i Närke är ett bra exempel på en kulturhistoriskt värdefull miljö som kommer att bestå, samtidigt som faunapassager byggs till förmån för den biologiska mångfalden.

I motsats till artikelförfattarna ser vi istället att ett avgörande problem med lagförslaget är att man vill pausa miljöanpassningen av den småskaliga vattenkraften. Det gör att de samhälleliga vinster som kan göras med hjälp av livskraftiga vattendrag skjuts upp. Sverige riskerar också att för alltid förlora den starkt utrotningshotade ålen som idag dör i kraftverkens turbiner på sin väg mot havet.

Vi är också oroade över delar av lagförslaget. Men låt oss komma överens om att vi idag kan uppnå både en hållbar infrastruktur och en bättre vattenmiljö.

Joakim Ollén

Förbundsordförande Sportfiskarna


Sten Frohm

Generalsekreterare Sportfiskarna


Läs Sportfiskarnas replik på SVD:s hemsida.

Läs inlägget från LRF, Svenskt Näringsliv, Svensk Vattenkraftförening och Svenskt Vatten här.

 

 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: Vattenverksamhetsutredningen |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv