Fiskevård i Taxingeån kan ge mer öring i Mälaren

taxingeaan_800
Foto: Tobias Fränstam
Taxingeån är något så ovanligt som en öringå som mynnar i Mälaren. Nu har Sportfiskarna förbättrat för öringen och alla andra fiskarter i ån.

Öring, asp och lake är några av de fiskarter i Mariefredsviken i södra Mälaren som kraftigt kommer gynnas av det intensiva fiskevårdsarbete som skett i Taxinge ån under den senaste veckan. Åtgärden kan öka förekomsten av öring lokalt i Mälaren, öring är annars väldigt ovanlig i Mälaren. Även det redan ökande aspbeståndet i Mälaren kommer att gynnas ytterligare, vilket kan ge ett ännu bättre sportfiske efter den starka och storvuxna arten.

- Allt började med att vi provfiskade i vattendraget under våren 2015 på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm. Från att inte ha känt till någonting kring åns fiskfauna märkte vi att asp steg från Mälaren för att leka i vattendraget, samt att det fanns en sjölevande stam av Mälaröring som lekte och växte upp i vattendraget berättar Tobias Fränstam som varit projektledare för restaureringsarbetet.

Som komplement till det initiala provfisket har även vattendraget elfiskats sommartid vilket har visat att öringen är vitt spridd längs med åns sträckning samt att det även verkar vara en uppväxtlokal för den hotade laken. Det finns nämligen gott om både öringyngel och lake i åns kalla vatten som håller låg temperatur på grund av den grundvatteninträngning som sker i vattendraget.

Längst ned mot mynningen har fisk från Mälaren däremot haft det svårt att ta sig vidare upp i Taxingeån på grund av vandringshinder i form av en serie låga betongdammar. Tidvis har öring till exempel kunnat ta sig upp i vattendraget men enbart under rätt flöden och då enbart större lekfiskar. Det är just dessa vandringshinder som åtgärdats genom att de helt tagits bort och ersatts med en naturlig strömsträcka med stora block, grus och sten.

-När vi ändå var på plats passade vi även på att restaurera en drygt 150 meter lång sträcka av ån som var rensad. Tidigare var vattendraget väldigt grunt med en slät botten av smågrus och mindre sten som vi restaurerade genom att lägga ut rejäla stenblock. Det främsta syftet med att återinföra stenmaterial i strömmiljön är att vi vill öka på mängden lämpligt öringhabitat. Det är just kring stora block och stenar som de uppväxande småöringarna hittar mat och skydd berättar Tobias.

Sportfiskarna och Länsstyrelsen i Stockholm tittar redan på vilka fler åtgärder man kan göra högre upp i vattendraget för att få fisken att trivas ännu bättre.

Fiskevården i Taxingeån är finansierad av Länsstyrelsen i Uppsala genom Åtgärder för Asp ASAP, vilket är ett projekt finansierat av Havs- och Vattenmiljöanslaget 1:11 genom Särskilda åtgärdsmedel.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Stockholm | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv