Ny nationell kalkplan och möjligen mer nykalkning

kalkningrj_800
Foto: Rolf Johansson
Havs- och vattenmyndigheten har planerat in en ny nationell kalkplan och länen ska under kommande år se över sina nykalkningsbehov.

Vattenmyndigheterna har i sina åtgärdsprogram för 2016–2021 ålagt Havs- och vattenmyndigheten att ta fram en ny nationell kalkningsplan. Planen ska ge länsstyrelserna och kommunerna förutsättningar att genomföra kalkningsverksamheten på ett ändamålsenligt sätt och därigenom bidra till att miljökvalitetsnormerna följs. Den nya kalkplanen ska enligt uppgifter från HaV omfatta åren 2020–2025 och planeras vara färdig till 2019.

Länsstyrelserna ska se över nykalkningsbehoven
I åtgärdsprogrammen betonar nu Vattenmyndigheterna även behovet av att se över nykalkningsbehovet. Enligt åtgärdsprogrammen omfattas bara drygt 70 procent av försurade sjöar och vattendrag av kalkningsinsatser, vilket skulle innebära att omkring 800 försurade vattenförekomster i landet inte kalkas. Länsstyrelserna åläggs i åtgärdsprogrammen att säkerställa att kalkning av försurade sjöar och vattendrag kan fortsätta enligt den nationella kalkningsplanen och om nödvändigt utöka eller omlokalisera åtgärdsområden för kalkning.

-Fokus i länens kalkningsverksamhet under 2017–2019 blir nu att uppdatera försurningsbedömningar i pågående åtgärdsområden och att göra konsekvens- och riskbedömning avseende vilande kalkning och kalkavslut. Länen ska vidare göra en prognos för kalkbehovet till 2025 och under 2019 kartlägga vilka vattenförekomster som kan bli aktuella för nykalkning. Detta kommer att utgöra underlag för den kommande nationella kalkplanen, säger Ingemar Abrahamsson, utredare på HaV.

Oklart om nykalkningsbehov på många länsstyrelser
Vid redovisningen av 2016 års anslagsförbrukning passade HaV på att fråga länsstyrelserna om de avser att bevilja bidrag för nykalkning i syfte att följa miljökvalitetsnormerna. Två län svarade då ja, (Halland och Jönköpings län) ett län svarade nej (Västerbotten) och övriga 14 länsstyrelser svarade då att de inte visste eller kunde svara på frågan. Nu ska länsstyrelserna alltså under kommande år se över nykalkningsbehovet.

Miljökvalitetsnorm - motiv för kalkning
Enligt Vattenmyndigheternas åtgärdsplaner, ska länsstyrelserna inom ramen för det nationella kalkningsprogrammet se till att kalkning genomförs i anslutning till de vattenförekomster där det är mest angeläget med hänsyn till förutsättningarna för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Enligt åtgärdsplanerna ska länsstyrelserna om de uppmärksammar behov av kalkning som inte ryms inom ramen för den nationella kalkningsplanen, påtala detta för Havs- och vattenmyndigheten och ange det behov av förändringar eller utökningar av kalkningsplanen som kan behövas.

Länk till åtgärdsplanerna: Vattenmyndigheterna

Kategorier: Miljö, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv