Mer åtgärder behövs för öringen i Kronobergs län

hokabacken_kronoberg...
Foto: Birgitta Sundholm/ Hökabäcken är ett exempel på ett rätat vattendrag och påverkat vattendrag i Kronoberg.
Trots långvariga kalkningsinsatser som bevisligen förbättrat vattenkemin i regionens vattendrag ökar inte länets lokala öringbestånd.

Kronobergs län i södra Småland är ett av de områden i landet som fortsatt är kraftigt försurningspåverkat. I länet finns källflöden till flera stora vattensystem som Lagan, Helgeå, Skräbeån, Mörrumsån, Mieån, Bräkneån, Ronnebyån och Alsterån. Kalkning bedrivs i 38 målvattendrag som i regel utgörs av mindre strömvatten högt upp i avrinningsområdena. Av målvattendragen bedöms 29 vara kraftigt försurningspåverkade. I många vattendrag har de ursprungliga öringsbestånden försvunnit. Kalkning är en grundförutsättning för att kunna återskapa öringbestånden.

Länsstyrelsen genomförde under 2017, på riktat uppdrag av HaV en fördjupad utvärdering av kalkningens måluppfyllelse. Utvärderingen görs utifrån resultat av vattenprovtagning, elfisken och undersökningar av bottenfauna i vattendragen.

Sammanfattningsvis visar utvärderingen att man når pH-målet i 71% vattendragen men vid en sammanvägd utvärdering av biologisk måluppfyllelse i vattendragen som även inkluderar undersökning av fisk- och bottenfauna sjunker måluppfyllelsen till endast 53%. En starkt bidragande orsak till detta är sannolikt att 95% av målvattendragen bedöms vara fysiskt påverkade genom rensning, rätning och olika former av vandringshinder. Det finns helt enkelt inte lämpliga miljöer för fisk att leva och fortplanta sig i.

– Kalkningen i länet kan säkert förbättras ytterligare, men som vanligt är det en fråga om kostnad i förhållande till nyttan. Störst nytta för öringen och övrig fauna skulle man få om man även restaurerade rensade sträckor och åtgärdade vandringshinder i vattendragen, konstaterar Anders Ahlström, kalkhandläggare på Länsstyrelsen på Kronobergs län.

Länsstyrelsen arbetar idag med biotvård och återintroducering av öring i ett antal vattendrag men det saknas resurser för ett mer storskaligt arbete. Restaureringsarbetet förutsätter även gott samarbete med markägare, kommuner och lokala fiskevårdsområden, bland annat för att kunna åtgärda vandringshinder.

Klicka här för att läsa rapporten ”Utvärdering av kalkningens effekter i målvattendrag i Kronobergs län”

Läs en tidigare artikel om arbetet för mer öring i Kronobergs län: Öring återintroduceras i Kronoberg

Kategorier: Miljö, Försurning, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv