Dags för analys av vattenprover i slutet system

borje_granath_800
Foto: Bengt Olsson/ Börje Granath, projektansvarig på Länsstyrelsens laboratorium i Östersund.
Den kemiska kalkeffektuppföljningen kommer nu att förbättras då Länsstyrelsens laboratorium i Östersund går över till analys av pH i slutet system.

Länsstyrelsen i Jämtlands läns laboratorium är ackrediterat enligt SS-EN ISO/IEC 17025 och utför idag kemiska vattenanalyser åt 14 länsstyrelser inom ramen för KEU. Laboratoriet har sedan 2014 arbetat mot att gå över till analys av pH i slutet system.

Analys av pH i slutet system förhindrar avgång av kolsyra från vattenproverna, vilket innebär att vattenanalysen förhållandevis exakt kan visa vilken kemi som vattenlevande organismer lever i. Med traditionell analys av pH i öppet system får man en avgång av kolsyra och proven visar därmed högre pH-värden. Vid tidigare jämförelser utförda av SLU mellan analys i öppna system och slutna system har felmarginalerna vid vissa pH-intervall visat sig kunna bli upp till 0,35 pH-enheter.

Under 2016 utökades kapaciteten i laboratoriet i Östersund med två analysinstrument vilket gör att det nu finns totalt tre instrument att arbeta med. Under 2017 kommer man att arbeta med olika former av kompetensuppbyggnad, utveckling av rutiner och validering av analysutrustning.

-Vårt delmål är att ansöka om ackreditering till SWEDAC senast sista juni år. Slutmålet för laboratoriet är att från och med första januari 2018 kunna erbjuda alla Länsstyrelser ackrediterade analyser av pH i slutet system. Vi siktar på att  upprätthålla samma kapacitet och kunna ta emot omkring 15 000 prover per år i det slutna systemet, säger Börje Granath, projektansvarig på Länsstyrelsens laboratorium i Östersund.

Konsekvenser av analys i slutet system
För Länsstyrelserna och provtagarna kommer detta att innebära att man får mer korrekta analysresultat och därmed bättre beslutsunderlag. Den nya analysmetoden kommer dock att innebära några nya provtagningsrutiner. Man måste använda fler provflaskor vid provtagningen och man får ökade kostnader för analys och frakt av prover. Man måste även ha andra provtagningsrutiner och det kommer att ställas högre krav på rena och oluftade prov. För att förenkla kommande vattenprovtagning har även en ny utrustning i form av en provtagare med teleskopisk arm tagits fram.

-Under 2018 tänker vi oss att vi till att börja med utföra analys parallellt i både slutet och öppet system för att möjliggöra jämförelse mellan hur de olika analysmetoderna mäter måluppfyllelsen av genomförd kalkning, avslutar Börje Granath.

Läs en tidigare nyhet om provtagning i slutet system här.

Kategorier: Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv