Oro för stora yrkesfiskefångster av gädda i Karlskrona skärgård

gäddkö 540 foto Mica...

I Blekinge är fisketrycket mycket högt på gäddan. Foto: Micael Söderman.

Nyligen sammankallade länsstyrelsen i Blekinge till ett dialogmöte för att bland annat diskutera förvaltning av gädda och abborre i Blekinge. Yrkesfiskets kraftigt ökade fångster av gädda i Karlskrona skärgård var en huvudfråga.

Det var 7 april som ett dialogmöte ägde rum hos länsstyrelsen i Blekinge, där fokus var hållbar förvaltning av gädda och abborre i Blekinge. Mötet var väldigt välbesökt med ca 35 personer på plats, däribland länsstyrelsens länsråd, flertalet fiskecamper och sportfiskebutiker, olika sportfiskeintressen och lokala yrkesfiskare. Från Sportfiskarna fanns Olof Engstedt och Markus Lundgren på plats.

Sveriges lantbruksuniversitets Ulf Bergström redogjorde bland annat för beståndssituation och fångstuttag av gädda i Östersjön. Där konstaterades att rekryteringen ser relativt bra ut på flera platser i Blekinge, jämfört med resten av södra Östersjöns kuststräckor. Det konstaterades också att fritidsfisket, där sportfiske men också husbehovsfiske med nät ingår, står för merparten av de landade fångsterna av gädda sett till hela Östersjön. Synar man däremot fångstdata specifikt från Blekinge, där skärgårdsområdena kring Karlskrona är de huvudsakliga fiskeområdena, noteras en kraftigt ökad fångst hos yrkesfisket de senaste åren. Landningarna har här gått från drygt 5 ton år 2010 till anmärkningsvärda 44 ton år 2016, samtidigt som den totala landningen av gädda längs hela Sveriges kust var ca 54 ton. Detta innebär att av yrkesfiskets totala landningar av gädda från Östersjön år 2016 kommer 81 % från Blekinge, och i princip allt är från Karlskrona skärgård. Det handlar till största del om nätfiske på grunt vatten under våren, vilket också har gjort att landningarna av abborre har mångdubblats under samma tidsperiod.

– Det här är områden som också påverkas av att vi har ett högt fisketryck från sportfiskare både vår och höst, med exempelvis flertalet stora gäddfisketävlingar. Samtidigt har det starka beståndet i området i decennier inneburit en mycket omfattande sportfisketurism, med flertalet livskraftiga fiskecamper och annan verksamhet som genererar stora inkomster till den lokala ekonomin. Givetvis är vi väldigt oroade över hur det här kraftigt ökade fångstuttaget på en icke-kvoterad art påverkar det lokala gäddbeståndet, säger Sportfiskarnas fiskevårdschef Markus Lundgren.

I de gruppdiskussioner som följde diskuterades bland annat förslag på hur bestånden av gädda och abborre borde förvaltas. Bland de förslag som diskuterades mer flitigt fanns utökad fredning av lekvikar, fredning utanför åmynningar, möjligheten till samförvaltning samt redskapsbegränsningar gällande både yrkesfisket och fritidsfisket med nät. Länsstyrelsen kommer att föra en dialog med Blekinges kommuner och politiker samt arbeta fram förslag på förvaltningsåtgärder för Blekinges gäddbestånd. Förslaget kommer att skickas ut till intressenter inom fisket, kommuner och politiker för att inhämta synpunkter. Inkomna synpunkter och förslag till förvaltningsåtgärder kommer sedan att presenteras på ett nytt dialogmöte.

 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv