Inget tillstånd för fiskodling i Storsjön

storsjon
Hela Storsjön kan påverkas av fiskodlingen, här vy från naturreservatet Andersön. Foto: Bengt Olsson

Det blev en delseger i Mark- och miljödomstolen. Den planerade storskaliga fiskodlingen i Storsjön nekas tillstånd. En mer noggrann miljökonsekvensbeskrivning krävs innan frågan slutligt avgörs

Den 25 januari beslutade Mark- och miljödomstolen att Bright Water Fish Sweden AB nekas tillstånd till en ny storskalig fiskodling i Storsjön. Bolaget har tidigare fått tillstånd för fiskodlingen av Miljöprövningsdelegationen (MPD), ett beslut som överklagades av över 80 parter, däribland Sportfiskarna, kommuner, andra föreningar och privatpersoner. Sportfiskarnas förbundsjurist deltog vid huvudförhandlingen i november 2016.   

Sportfiskarna yrkade då i första hand avslag på ansökan och i andra hand återförvisning av målet till MPD. Sportfiskarnas kritik mot den planerade odlingen rör till stor del de stora bristerna i miljökonsekvensbeskrivningen. I MKB:n saknas till exempel underlag för att de omfattande utsläppen till en vattentäkt med höga naturvärden inte riskerar att försämra vattenförekomstens ekologiska status.

Sportfiskarna menar också att fiskodlingen kan orsaka smittspridning till unika öringstammar och rödingbestånd och att andra möjliga fiskodlingstekniker måste övervägas och utredas i ansökan, i enlighet med kravet på bästa tillgängliga teknik.

Mark- och miljödomstolen återförvisar nu målet till MPD, och menar precis som Sportfiskarna att MKB:n har så stora brister att den måste kompletteras. Domstolen menar också att tillstånd endast kan ges om en miljövänligare teknik tillämpas som minskar utsläppen, alternativt att maximal foderanvändning får uppgå till 800 ton istället för i MPD:s beslut 2 000 ton, om odlingen ska ske i öppna kassar.

- Vi hade förstås hoppats att ansökan skulle avslås, men det är en delseger att domstolen skickar målet tillbaka till MPD, säger Christina Lindhagen, sakkunnig hos Sportfiskarna.

Det är glädjande att konstatera att domstolen lyfter frågan om bästa tillgängliga teknik, och att man kräver mer underlag från bolagets sida i denna del. De alternativ som ska utredas mer är odling i så kallade halvslutna kassar och landbaserad RAS-anläggning. Det sker nu ett systemskifte i vad som kan räknas som hållbar fiskodling, så det är mycket viktigt att få fram praxis som kräver miljövänligare vattenbruk. I andra länder finns flera exempel på att landbaserad fiskodling kan vara lönsamt, till exempel i Danmark och Kanada. Nu är det dags för Sverige att följa efter.

Sportfiskarna kommer följa målets fortsatta handläggning med stort intresse och fortsatt verka för att Storsjöns naturvärden inte äventyras.

Ta del av domslutet här nedanför.

Kategorier: Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv