Sportfiskarnas musselexpert får nationellt uppdrag

niklas_w_musselspani...
Foto: Sportfiskarna / Niklas Wengström på musselspaning i ett av många projekt för att rädda den rödlistade arten.
Nu ska kalkningens effekter på flodpärlmusslan utvärderas nationellt. På uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten blir Länsstyrelsen i Västernorrlands län ansvarig för rapporten som går under arbetsnamnet ”Utvärdering av flodpärlmussla i kalkade vatten”. Utvärderingen är en del av flera nationella kalkeffektsuppföljningar. Sportfiskarnas flodpärlmusselexpert Niklas Wengström ska leverera materialet till rapporten som beräknas vara färdig nästa år. Vi ställde några frågor till Niklas med anledning av detta både viktiga och hedrande uppdrag.

Berätta, vad går ditt uppdrag ut på?
Precis som titeln säger ska jag utvärdera kalkningens effekter på flodpärlmusselpopulationer i Sverige. Jag kommer jämföra kalkade vatten med okalkade vatten och se om det finns några skillnader dem emellan med avseende på föryngring och om det gör det, om skillnaderna kan bero på kalkningen. Under 2016 skall all data samlas in och alla urval göras, det vill säga, vilka vattendrag som skall ingå i analysen.

Blir detta första gången man utvärderar flodpärlmusslans beståndsstatus nationellt?
Nej, det har gjorts analyser tidigare på nationell nivå. Länsstyrelsen i Västernorrland gjorde en bra sammanställning 2008 som heter ”Status, trender och skydd för flodpärlmusslan i Sverige”. Rapporten jag har fått i uppdrag att skriva kommer ha ett mer inriktat fokus på kalkningens effekter på arten och en sådan rapport har inte producerats tidigare.

Flodpärlmusslan är rödlistad som ”starkt hotad” vad finns det för hot finns mot arten idag?
Det största problemet är att svenska populationer inte lyckas få överlevande ungar vilket gör att bestånden sakta tynar bort. Orsaker till den misslyckade föryngringen beror till stor grad på faktorer som negativt påverkar musslornas livsmiljö, exempelvis försurning, igenslammade bottnar, flottledsrensningar, vandringshinder för musslornas värdfiskar, indämningar, utlakning av tungmetaller och övergödning, för att nämna några. Flodpärlmusslan har en komplicerad livscykel, ägg-larv-mussla, som gör att hotbilden för arten blir väldigt komplex, eftersom delar i livscykeln är olika känsliga.

Mer info: Niklas Wengström, 0721-82 72 97, niklas.wengstrom@sportfiskarna.se

Kategorier: Miljö, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv