Svartmunnad smörbult sprider sig på Gotland

svartmunnad_smorbult...
Svartmunnade smörbult fångad i Visby hamn. Foto: Lars Vallin

För första gången har nu svartmunnad smörbult påträffats i ett vattendrag på Gotland. Fyndet är inte helt oväntat och aktualiserar frågan om hur artens spridning kommer att påverka våra vatten.

En svartmunnad smörbult fångades tidigare i sommar under ett provfiske i Hauån på norra Gotland, ett vattendrag där Sportfiskarna tidigare anlagt en mindre våtmark och även byggt ett omlöp förbi ett definitivt vandringshinder. Fisken kunde infångas och avlivas och efter det fyndet har inga fler observationer av arten gjorts i vattendraget.

– Det här fyndet sätter ett befarat bekymmer i rampljuset, nämligen risken för spridning av svartmunnad smörbult i våra sötvattenssystem och vi hoppas att åtgärder som är möjliga och rimliga vidtas för att begränsa spridning av arten, berättar Lars Vallin, projektledare på Sportfiskarnas Visbykontor.

Sedan ett antal år tillbaka är den svartmunnade smörbulten etablerad i Visby hamn och dominererar nu fisksamhället helt på hamnens bottnar. Lars Vallin och Kenny Cronhamn, välkänd fiskeprofil på ön, fiskade nyligen upp några smörbultar som visades upp i samband med en Östersjöutställning på skeppet Briggen Tre Kronor under Almedalsveckan.

– Det är uppenbart att den svartmunnade smörbulten nu dominerar fisksamhället på bottnarna i Visby hamn och det är självklart allvarligt. Om den även i större omfattning har spridit sig längs mer naturliga kustavsnitt runt Gotland är i nuläget okänt, men det var inte helt oväntat att arten skulle komma att påträffas i en kustmynnande å, kommenterar Lars Vallin.

Nyligen hölls ett informationsmöte och en workshop om svartmunnad smörbult i Kalmar, initierat av Havs- och Vattenmyndigheten. Kunskapsläget och eventuella åtgärder för begränsning av spridning diskuterades under två dagar. En av de åtgärder som bland annat diskuterades var att gynna rovfisk, där nyttan också ansågs vara stor. Goda rovfiskbestånd innebär inte bara att spridning av svartmunnad smörbult kan begränsas. Det ger också positiva effekter på kustsamhället i stort genom minskande övergödningssymtom och ett bättre fiske, vilket är målet med Sportfiskarnas pågående rovfiskprojekt och anläggandet av gäddfabriker.

Kategorier: Miljö, Rovfiskprojekten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv