Ny rapport bevisar strandzonernas betydelse


Den viktiga kantzonen längs vattendrag ska alltid sparas vid avverkning. Men fortfarande saknas ett fungerande skydd. Foto: Bengt Olsson

För fiskevårdare har det länge varit känt att orörda strandzoner har mycket stor betydelse för livet i skogsvattnen. Nu har en ny rapport från SLU slagit fast att orörda kantzoner längs vattendrag har stor betydelse för att gynna biologisk mångfald.

Rapporten är en genomgång och sammanfattning av ett tiotal vetenskapliga studier av kantzoners effekter på biologisk mångfald. I studierna är fokus främst på landlevande organismer som exempelvis mossor, landsnäckor, småfjärilar och fåglar. Arter som på olika sätt är knutna till specifika miljöer, exempelvis som områden med mycket stenblock och fallna träd och gammal skog utmed vattendrag. Rapporten visar även på att trädbevuxna kantzoner kan fungera som spridningskorridorer för olika arter.

Alla miljöer i strandzonen är viktiga
Om skogen kalavverkas ända fram till vattnet riskerar många arter som exempelvis fukt- och skuggälskande mossor, snäckor, insekter och fåglar att drabbas. Deras chans att överleva ökar om man lämnar en bård av träd. Tidigare studier av kantzoner har även visat att utströmningsområden för grundvatten är särskilt skyddsvärda, då de bland annat har hög artrikedom, högt pH på det utströmmande vattnet och den fuktiga marken riskerar att allvarligt skadas vid avverkning och körning med skogsmaskiner.

– Vår rapport pekar på att alla typer av miljöer i kantzonen bör sparas, både torra och fuktiga miljöer. Exakt hur bred skyddszonen ska vara är svårt att säga men bland annat en norsk studie på fåglar pekar på att den bör vara minst 30 meter, kommenterar, professor Lena Gustafsson vid SLU.

Kalavverkning förödande för fisken
För vattenlevande organismer i skogsvatten är det mycket viktigt att orörda strandzoner skyddas och får stå kvar. Strandzonen och dess träd står för många viktiga bidrag till livet under vattenytan. Trädens beskuggning sänker temperaturen i vattendraget och skuggan ger fisken skydd mot predatorer. Tillförseln av död ved från skogen ger ståndplatser, skydd och näring till många olika organismer. Organiskt material som faller ner ur skogen som insekter och löv, tillför näring och utgör basen i näringskedjan i de annars ofta näringsfattiga skogsvattnen. En orörd strandzon filtrerar även närsalter och förhindrar erosion.

– Vid en kalavverkning blir man av med allt det som är positivt med strandzonen och det tar lång tid innan nya träd vuxit upp och börja bidra med beskuggning och organiskt material. Det är bra med fler studier som slår fast strandzonernas betydelse för biologisk mångfald. Men fortfarande saknas det ett fungerande skarpt skydd för vattendragens stränder, kommenterar Niklas Wengström, biolog, fiskevårdare och expert på flodpärlmussla på Sportfiskarna Region Väst.

Läs mer om SLU:s rapport här: Naturhänsyn fungerar: Sparad strandskog gynnar mångfald

 

Kategorier: Miljö, Försurning, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv