Sportfiskarna levererar: massvis med fiskevård i år!


Långsiktig fiskevård ger hopp inför framtiden! / Foto: Lars Vallin


Nu är fältsäsongen snart slut för Sportfiskarnas biologer och förbundet kan summera ännu ett år med många konkreta fiskevårdsåtgärder som förbättrar både för sportfisket och vattenmiljön. Vi har valt ut ett axplock av åtgärder.

Mer öring med Sportfiskarna!
Långsiktig fiskevård fungerar! Det visar uppföljande elprovfisken av tidigare åtgärder i bland annat Trosaån: utplacering av 200 ton sten för att skapa mer lek- och uppväxtområden för havsöring mer än fördubblade antalet öringungar. Att återskapa vandringsvägar och restaurera lek- och uppväxtområden gynnar naturlig reproduktion. Mer vild fisk kan på sikt ge ett bättre sportfiske på kusten. Sågsjöbäcken på Värmdö är ett särskilt bra exempel där både havsöring och gädda nu stiger i vattendraget som tidigare hade ett vandringshinder i form av en felaktig vägtrumma strax ovanför mynningen. Gäddan leker nu i vattensystemets våtmarker och genom biotopvård med sten och grus har två lekområden för öring restaurerats och lek sker nu framgångsrikt på båda sträckorna. Nya åtgärder för öring i år genomförs bland annat i Viskan i Halland, i Slereboån, Brodalsbäcken, Svartåbäcken, Alebäcken och Rämneå i Västra Götalands län, samt i Idån, Robbjänsån och Gothemsån på Gotland. I Vitsån i Södermanland har ett vandringshinder i form av en kvarndamm tagits bort vilket kommer att gynna både havsöring och andra arter.

Mer gäddlek i vassen!
Många av Sportfiskarnas åtgärder är inriktade på gädda längs ostkusten då gäddan har problem med rekryteringen i havet. Att restaurera våtmarker och återskapa vandringsvägar är effektivt: gäddorna simmar tacksamt upp och leker så fort det blir vår och det ger fler och mer välnärda gäddyngel som sedan vandrar ut i kustvattnen. I år har man bland annat kunnat följa upp den första gäddfabriken på Öland, Parboäng, som i våras producerade mängder av feta gäddyngel. Samma gäller även för gäddfabrikerna Evlinge på Värmdö och Enviken vid Bergshamra. Nya åtgärder för gäddan i år är bland annat strandängsrestaurering i Bogeviken på Gotland och fria vandringsvägar till sjön Skrevträsket på Gräsö. Åtgärder för gäddan genomförs numera även i Gävleborgs län via Sportfiskarnas regionkontor i Gävle. Vidare kommer ett stort våtmarksområde i Mälaren att tillgängliggöras för lekande gädda till våren då Hjälstaviken får ett omlöp.

Sportfiskarna river vandringshinder = sant!
Under året har förbundet åtgärdat mängder av vandringshinder via våra biologer på regionkontoren och genom våra anslutna klubbars fiskevårdsarbete. Några exempel på åtgärdade vattendrag i år är Restebäcken, Solbergsån, Straneå, Sävaån, Vitsån, Ångabäcken , Robbjänsån och Gothemsån. Arter som gynnas av åtgärderna är bland annat öring, gädda, asp, vimma, ål, abborre och flodnejonöga.

Kyrksjön – största våtmarken hittills
Sportfiskarnas hittills största våtmarksprojekt förtjänar ett eget omnämnande. Ett år efter restaureringen levererar Kyrksjöns 30 hektar såväl stora mängder gädda som stora naturupplevelser. Våtmarken minskar även övergödningen och är hem till mängder av insekter, fåglar, groddjur och bäver.

Bonus som fågelparadis
Kyrksjön har även blivit ett mycket välbesökt utflyktsmål för fågelskådare. Totalt 133 fågelarter har rapporterats senaste året! Många mer ovanliga arter har häckat i våtmarken som årta, svarthakedopping och mindre strandpipare. Den väldigt ovanlig arten dammsnäppa får kanske räknas som ”toppfågel” ur fågelskådarperspektiv, men många andra hotade fågelarter har även rapporterats från Kyrksjön, bland annat vaktel och brun glada. Fiskevård gynnar många arter!

Du kan bidra till mer fiskevård!
Det är inte gratis att bygga gäddfabriker och omlöp eller att riva vandringshinder. Genom att vara medlem stöttar du vårt arbete att förbättra vattenmiljön och få fiskbestånden att öka. Tack för att du är, eller blir, medlem!

Kategorier: Miljö, Fiske, Nyheter förstasidan | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv