Napp och bottennapp i motionsfloden

Foto: Johan Larsson / Främja laxfisket för att skapa mera jobb föreslår riksdagsledamöterna Isak From och Emilia Töyrä (S).

I år har omkring 3200 motioner lämnats in till Riksdagen under den allmänna motionstiden då riksdagsledamöterna kan komma med förslag på olika åtgärder och lagändringar. Sportfiskarna har fiskat upp några motioner som berör sportfisket.

– Den mest intressanta ur vår synvinkel har lämnats in av Isak From och Emilia Töyrä (båda S): ”Stärk besöksnäringen genom fisketurism” där motionsförfattarna vill ta vara på fisketurismen och stärka besöksnäringen genom att bland annat satsa på laxfisket i Norrlandsälvarna, kommenterar Andreas Ollinen, Sportfiskarnas kommunikationschef.

I motionen slås bland annat fast att: ”Vi har världens största Atlantlax, infrastruktur, långa fina sträckor i vackra älvar och skickliga guider, så får vi bra med lax i våra vatten kan turismen med rätt närings inräkning göra att fler jobb och företag kan växa fram i och kring Sveriges fiskevatten.”

– Man kunde förstås önska mer konkreta förslag i motionen som exempelvis att regeringen bör arbeta målinriktat för att sänka laxkvoten i Östersjön till de nivåer som rekommenderats av forskarna och att man bör genomföra nödvändiga miljöanpassningar av vattenkraften. Men i det stora hela är detta en positiv och framåtsyftande motion där From och Töyrä lyfter fram sportfisketurismen som en viktig och ökande bransch med stor utvecklingspotential, säger Andreas Ollinen.

Yrkesfisket fortsatt i fokus
Representanter för Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna har alla lämnat in motioner som handlar om åtgärder för det minskande yrkesfisket. Särskilt omhuldat är det kvarvarande yrkesfiske som bedrivs efter lax och den utrotningshotade ålen. Tyvärr innehåller dessa motioner generellt få konkreta förslag på hur man kan stärka fiskebestånden utan fokus ligger istället på åtgärder för att främja yrkesfisket.

Ett undantag från detta snäva fokus är dock motionen ”Ålfiske” av Maria Malmer Stenergard (M) som lyfter fram vattenkraften som den största boven i åldramat: ”mellan 70 och 90 procent av blankålarna dör eller skadas varje år när de vandrar genom turbinerna i vattenkraftverken.” I samma motion föreslås: ”I stället för att låta ytterligare begränsa ålfisket, borde man se över möjligheten att lägga ett större ansvar på elbolagen när det gäller att underlätta för ål att passera turbinerna oskadda. Om ålens passage av kraftverken underlättas, gynnas även annan vandringsfisk, som till exempel lax och öring. Den tekniska möjligheten finns, exempelvis i form av galler som möjliggör flyktvägar.”

Mer kunskap önskvärt
Tyvärr visar många motioner även på stora kunskapsbrister om hur verkligheten ser ut för vattenmiljö och fiskebestånd. Om den utrotningshotade ålen slår bland annat Anders Forsberg (SD) fast att: “De åtgärder som EU:s medlemsstater vidtagit för att förbättra ålbeståndet har haft positiva effekter. Under de senaste åren har glasålsinvandringen till Europa ökat kraftigt liksom ålyngeletableringen i Sverige, där blankålsbeståndet också ökar.” Denna positiva prognos av ålbeståndets utveckling delas tyvärr inte av sakkunniga, exempelvis Havs- och vattenmyndighetens experter. Visserligen har invandringen av glasål ökat marginellt sedan 2012, men det handlar om en mycket liten ökning av väldigt låga nivåer. Det svenska beståndet av ål är idag nere på en rekrytering på 1-5 % jämfört med beståndet på 1970-talet och prognosen för det europeiska ålbeståndets fortlevnad är fortsatt mycket dyster.

Läs Isak From och Emilia Töyräs motion ”Stärk besöksnäringen genom fisketurism” här.

Kategorier: Nyheter förstasidan | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv