FISH PASSAGE 2015 gav viktiga lärdomar

Foto: Sportfiskarna / Sportfiskarnas representanter Bengt Olsson och Linda Svensson med konferensens symbol "the happy fish".

Sportfiskarna var på plats i holländska Groningen 22-23 juni när den internationella fiskvandringskonferensen Fish passage för första gången hölls i Europa.

Unik mötesplats för fiskvandring
Fish passage är en internationell årlig konferens med ett brett fokus på fiskvandring. Konferensen samlar forskare, myndigheter, lärosäten, entreprenörer, ideella miljöorganisationer, sportfiskeorganisationer och andra branschaktörer. Tidigare har Fish passage alltid hållits i Nordamerika.  I år var första gången konferensen hölls i Europa med resultatet att den även blev den största någonsin med omkring 550 deltagare från mer än 40 länder.

Ny kunskap till praktisk fiskevård
I anslutning till konferensen fanns möjlighet att gå kortkurser i bland annat olika tekniker och metoder för att skapa fiskvägar. Biologerna Linda Svensson och Tobias Fränstam från Sportfiskarna deltog på kursen ”Technical and Nature-like Fishway Designs”.

– Det finns väldigt omfattande kunskap om hur man bygger optimala fiskvägar. Genom att gå kursen fick vi bra verktyg för vårt praktiska arbete. Vi lärde oss bland annat mer om hur man dimensionerar en fiskväg och hur man anpassar fiskvägen för olika arter och hur man bygger attraktionsflöden för att styra in fisk i fiskvägar. En annan viktig del var att kursen tog upp betydelsen av att utvärdera åtgärderna för att kunna följa upp och förbättra kommande åtgärder.  Jag omsatte mina lärdomar direkt när vi i veckan nu rev ett dämme och byggde en naturlik fiskväg för främst asp i en torrfåra i Sävaån, berättar Linda Svensson, biolog och fiskevårdare på Sportfiskarna Region Mälardalen.

Vandrande fiskarter globalt hotade
Fish passage bjöd på ett mycket rikt utbud av presentationer, workshops och föredrag som bland annat gav en bra överblick över de migrerande fiskarternas situation globalt sett. Tyvärr är bilden till stor del mycket dyster. Just i detta nu håller mänskligheten på att förstöra några av de rikaste ekosystemen i sötvatten genom gigantiska dammprojekt i bland annat Amazonas och i Mekongfloden. I exempelvis den extremt artrika Mekongfloden kommer många fiskarter därigenom att försvinna innan de ens hunnit kategoriseras. Följderna blir även katastrofala för lokala samhällen som tidigare levt av småskaligt fiske. Flertalet av våra största sötvattensfiskar, som är migrerande arter, är utdöende på grund av dammar som stänger av vandringsvägar och dämmer upp lek- och uppväxtområden. I Europa är flertalet vatten på kontinenten kraftigt påverkade genom uppdämning, vattenkraftsutbyggnad, rätning, muddring, sjöfart och olika andra vandringshinder. Arter som ål, lax, havsöring, europeisk stör och majfisk är utslagna i de allra flesta vatten där de funnits ursprungligen. Förutom vandringshinder och turbindöd och förstörda lekmiljöer hotas fiskarna även av ett kraftigt kommersiellt överfiske i haven.

– För att lyckas rädda ett hotat ett fiskbestånd måste man skydda fisken under hela dess livscykel. Det räcker inte att fisken kan vandra upp förbi ett hinder, de måste kunna leka, ynglen ska ha lämpliga miljöer för att växa upp och de ska kunna vandra ut förbi vandringshindret och överleva och växa tills de är lekmogna och återvänder. Saknas en eller flera av dessa pusselbitar misslyckas man, konstaterar Linda Svensson.

Dags att agera!
En insikt från konferensen är att vi i Sverige trots allt har bra förutsättningar att förbättra möjligheterna för våra vandrande fiskarter. Jämfört med exempelvis de kraftigt modifierade holländska vattnen har vi stora möjlighet att restaurera vattendrag och åtgärda vandringshinder för att återfå vandrande fiskarter (och få ett bättre sportfiske!) i många av våra vattendrag. Det som främst hindrar detta idag är den föråldrade svenska vattenlagstiftningen som ensidigt är inriktad på exploatering.

– Några av presentationerna på Fish passage 2015 var väldigt hoppingivande. Att man idag storskaligt tar bort stora dammar och vattenkraftverk i USA visar att det naturligtvis även är möjligt i Sverige. Även alla de otaliga mindre dammar som utgör vandringshinder och som saknar både tillstånd och funktion kan åtgärdas relativt snabbt om regelverket förändras och länsstyrelserna gavs mer resurser.  Nyckeln till bättre vattenmiljö är en ny lagstiftning. Vi är även enligt EU:s vattendirektiv ålagda att vidta nödvändiga åtgärder för att alla vatten ska uppnå god ekologisk status. Här har Sportfiskarna och andra miljöorganisationer en viktig uppgift: att driva på för att få en ny vattenlag, kommenterar Bengt Olsson, kommunikatör på Sportfiskarna.


Foto: Bengt Olsson / Dam removal! Ingenjörerna Laura Wildman och Amy Singler från USA jobbar heltid med att ta bort dammar!

Nästa år i USA
Nästa Fish passage kommer att hållas 20-22 juni 2016, på The University of Massachusetts Amherst i USA.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv