Sportfiskarna stöttar forskning om brunifiering

Brunifiering av vatten ökar starkt i delar av landet och det kommer att påverka fiskbestånden. Bilden är dock redigerad! Foto: Bengt Olsson

Sportfiskarna har stöttat ansökan till ett kommande forskningsprojekt om brunifieringens påverkan på fiskbestånd.

Sportfiskarna bidrog till projektets ansökan till vetenskapsrådet Formas. Nu har brunifieringsstudien beviljats medel. Magnus Huss, forskare i fiskekologi vid institutionen för akvatiska resurser, SLU kommer att projektleda studien ”Prediktion av fisksamhällens respons på klimatförändringar: från individuell fysiologi till samhällsdynamik och adaptiv fiskeriförvaltning”. Studien startar våren 2016.

Sammanfattning av studien:
Projektet syftar till att förutsäga förändringar i fisksamhällen som svar på ökad temperatur och brunare vatten i ett föränderligt klimat, med hänsyn tagen till fysiologi, livshistoria och artinteraktioner. Svenska sjöar blir inte bara varmare, utan som ett resultat av ökad tillförsel av humusämnen från omgivande mark, också mörkare. Dessa förändringar har en direkt påverkan på individers fysiologi men kan också påverka indirekt genom förändrade artinteraktioner. Vi kommer att fokusera på tre vanliga fiskarter i svenska sjöar; abborre, mört och siklöja. Dessa har starka interaktioner med varandra och är viktiga för såväl fritidsfiske som kommersiellt fiske. Arterna förväntas svara olika på förändringar i temperatur och vattenfärg, men hur detta kommer att påverka deras interaktioner och samhällsdynamik är inte känt. Vi kommer att använda en kombination av övervakningsdata, experiment och teoretisk modellering för att förstå hur varmare och mörkare vatten påverkar dessa arter. Vi kommer också att studera hur fisksamhällets respons varierar geografiskt och hur fiskeriförvaltning av sjöar bör anpassas till varmare och mörkare vatten. Projektet kommer att öka förståelsen för hur interagerande miljöfaktorer kopplade till globala klimatförändringar påverkar akvatiska resurser, genom att koppla fysiologiska svar till påverkan på ekologiska samhällen. Detta kan bidra till en bättre adaptiv fiskeriförvaltning i ett föränderligt klimat.

Mer information kommer att presenteras efter projektstart .

Kategorier: Miljö, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv