Kalkningseffekterna i rinnande vatten utvärderas


Foto: Bengt Olsson / Erik Petersson är tydlig med att pH-målet 5,6 för öring är för lågt.

Under årets kalkhandläggarträff i Örebro presenterades de första delresultaten från en utvärdering av kalkeffekterna i rinnande vatten och av pH-målet 5,6.

Som en del av en större utvärdering av kalkningsverksamheten har en studie av kalkningseffekter på fisk i rinnande vatten genomförts. Studien som genomförts av SLU består av en genomgång av statistik från 1029 elfiskade lokaler i målvattendrag. Det är framförallt öringbeståndens status som undersökts. Erik Peterson, professor vid sötvattenslaboratoriet presenterade de rön som hittills framkommit.

– Våra resultat av genomgången av elfiskestatistiken visar bland annat att det dels krävs omkring 12 års kalkning för att försurade vatten ska nå samma status som oförsurade referensvatten och att nuvarande generella pH-målet 5,6 är för lågt för öringbestånden då det sannolikt ger för små marginaler vid surstötar. Enligt EU:s ramdirektiv för vatten åligger det oss att restaurera försurade vattendrag till god ekologisk status och vår slutsats är att ett mål-pH på 5,6 rimmar dåligt med detta, berättar Erik Peterson.

Urvalet av elfiskade vatten har gjorts utifrån att elfiskelokaler ska ha fiskats minst fem år, att tidsspannet mellan första och senaste fiske ska vara minst sju år och att första fiskeåret var före år 2000. Lokalerna ska även ligga inom eller i nära anslutning till ett målområde för kalkning. Referensvattendragen som ingick delades in i sura-, neutrala- och kalkrika referenser. Totalt i studien ingick 17492 elfisketillfällen utförda på olika lokaler i referensvattnen och i de kalkade vattendragen.

– Våra resultat visar att den ekologiska statusen ökade signifikant över tid i kalkade vatten. Förutom öring gynnades andra arter som stensimpa och elritsa. Kalkningsverksamheten har med största sannolikhet motverkat en omfattande förlust av fiskbestånd, kommenterar Erik Peterson.

Genomgången av elfiskestatistiken kommer att ingå i en rapport från SLU som preliminärt är färdig någon gång efter sommaren. Andra kommande planerade rapporter om kalkeffektsuppföljning är ”Effekter av kalkning på bottenfauna i rinnande vatten” och ”Flodpärlmussla i kalkade vattendrag
– status och trender”. Båda dessa rapporter kommer preliminärt under 2016.

Se Erik Petersson presentation från kalkhandläggarträffen här.

Kategorier: Miljö, Försurning | Taggar: kalkning |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv