Du betalar den småskaliga vattenkraftens vinster

Sportfiskarna uppmärksammar att du genom din elräkning betalar för ett enormt resursslöseri: miljöskadlig småskalig vattenkraft blir lönsam genom bidrag, dessutom får anläggningar fortsatt bidrag trots att de kan komma att rivas ut inom några år.

Utifrån de förslag Vattenverksamhetsutredningen har lagt och även utifrån riktlinjerna i den nationella strategin för vattenkraften som HaV tillsammans med Energimyndigheten tagit fram, finns mycket som tyder på att högre krav på framförallt den småskaliga vattenkraften kommer att ställas på ett eller annat sätt inom en snar framtid. I vissa fall kan krav på utrivning komma att ställas. Idag har 132 småskaliga vattenkraftanläggningar beviljats elcertifikat under en 15-års period på grund av omfattande ombyggnation.

– Du som elanvändare subventionerar med andra ord genom elcertifikaten vattenverksamheter som på sikt riskerar att rivas ut, vilket är ett enormt resursslöseri, kommenterar Christina Lindhagen, sakkunnig för strömmande vatten på Sportfiskarna.

Sportfiskarna har nyligen lämnat synpunkter på en remiss angående den översyn av elcertifikatsystemet som för tillfället sker. Elcertifikatsystemet innebär att alla vi som använder förnybar el betalar extra på våra elräkningar för att finansiera detta bidrag till förnybar elproduktion. Vissa vattenkraftanläggningar har möjlighet att få elcertifikat, till exempel nya anläggningar, de som ökar sin produktion och sådana som genomgår en omfattande ombyggnad.

– Vi anser även att ny vattenkraft inte ska tilldelas elcertifikat då tillskottet av elproduktion är avsevärt lägre i förhållande till skadorna på miljön. Ett annat skäl är att detta uppmuntrande av nyexploatering av vattendrag strider mot vattendirektivets icke- försämringskrav och motverkar möjligheterna för Sverige att uppnå kraven enligt EU:s vattendirektiv, berättar Christina Lindhagen.

Idag kan även små vattenkraftanläggningar som genomgår en omfattande ombyggnad få elcertifikat. När dessa verksamhetsutövare i vissa fall ansöker om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för att bygga om kraftverket, ställs tyvärr sällan krav på villkor om miljöförbättringar som faunapassager och minimitappningar, eftersom endast delar av verksamheten prövas enligt miljöbalken.

– Sportfiskarna har tidigare föreslagit att elcertifikaten ska villkoras så att alla anläggningar måste söka tillstånd enligt miljöbalken för hela verksamheten, så att exempelvis krav på fria vandringsvägar enligt vattendirektivet ställs. Då blir elcertifikatsystemet även ett sätt att miljöanpassa den småskaliga vattenkraften. Men vår förhoppning är naturligtvis att merparten av den småskaliga vattenkraften rivs ut på sikt, avslutar Christina Lindhagen.
 

Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv