Övergödning och exploatering – hot mot många vatten

Under året har Sportfiskarnas regionkontor Mälardalen genomfört flera sjöprovfisken i länet. Resultatet visar på övergödning i samtliga vatten, något som även generellt är ett problem för många vatten i övriga landet. Viktiga lekområden i Stockholm hotas även av exploatering vilket även det är ett vanligt problem på nationell nivå.

– Mycket av den övergödning som vi ser i vattendragen idag består av gamla synder från den tid då hushållens avlopp gick rätt ut i sjöar och vattendrag. Men när ett vattendrag har blivit näringsrikt tar det väldigt lång tid innan näringshalterna sjunker, och i synnerhet då belastningen på vattendraget ofta kan vara fortsatt hög av andra orsaker trots att man åtgärdar punktkällor som avlopp. Att arbeta för att förbättra vattenkvaliten är fortsatt nödvändigt, berättar Tobias Fränstam, fiskevårdsansvarig för Sportfiskarna region Mälardalen.

Samtliga av de undersökta sjöarna visade övergödningssymptom vilket återspeglas i provfiskeresultatet genom höga totalvikter (flera kilo fisk per nät). Näringspåverkan i sjöar som Magelungen och Insjön, vilka är lite djupare kan även ses i att fisken flyr sjöns djupare partier. Orsaken till detta är att bakterier förbrukar syre vid nedbrytning av organiskt material och då sjöns vatten är skiktad sommartid med ett ytligt varmt lager och ett underliggande kallare lager så sker väldigt litet gasutbyte mellan dessa två sjöhalvor och sjöns nedre del drabbas av låg syrehalt.

Lillsjön- viktigt lekområde
I den grunda Lillsjön i Bromma som står i förbindelse med Mälaren visar provfisket att sjön är ett mycket viktigt lekområde för fisk i Mälaren. Här fångades mycket yngel från gös och olika karpfiskar. Då Lillsjön sedan tidigare är känd som ett viktigt lekområde för bland annat lokala bestånd av gös har Sportfiskarna infört en fredningstid då allt fiske är förbjudet från 15 maj till 15 juni. Förbudet omfattar hela sjön och kanalen ut till Mälaren. Vattenkvaliteten i Lillsjön har under lång tid varit så dålig att den inte anses tjänlig att bada i, trots det är Lillsjön mycket artrik och har stor betydelse för både biologisk mångfald och för lokalt friluftsliv. Då sjön med omgivande grönområde ligger stadsnära lanseras emellanåt olika förslag på exploatering av det attraktiva området.

– Det behövs mer konkreta undersökningar av vilka lokala faktorer som påverkar vattenkvaliten. En åtgärd som föreslagits är att förbättra vattengenomströmningen i Lillsjön. Idag leds en del av det tillrinnande vattnet bort till ett vattenverk. Det är vidare väldigt viktigt att skydda Lillsjön och omgivande grönområde från olika former av skadlig exploatering. Det skulle sannolikt inte heller vara negativt för Lillsjöns status om belastningen från närliggande Bromma flygplats upphörde, kommenterar Tobias Fränstam.

Nätprovfiske – så funkar det
Ett sjöprovfiske med nät genomförs genom att ett bestämt antal nät vilket baseras på sjöns storlek och djup slumpas ut över sjöns yta och djupzoner. Näten som används är bottensatta och består av tolv olika maskstorlekar mellan 5-55 mm vilket alltså gör att man i samma nät kan fånga allt från årsyngel av abborre till vuxen mört. Genom att flera nät läggs i varje djupzon så ger nätfisket en uppfattning om vilka fiskarter och storleken på fiskarna i sjön. Detta ger i sin tur en indikation kring fisketryck och påverkan från exempelvis övergödning i sjön.

Läs rapporten från 2014 års nätprovfiske i Stockholm här.

Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv