Öring återintroduceras i Kronoberg

Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetar långsiktigt med att återintroducera öring i ett antal vattensystem där bestånden tidigare slagits ut av försurning och vandringshinder.

Öring hade tidigare en mer omfattande utbredning i Kronobergs län och har försvunnit i många mindre vattendrag. Exempel på detta är delar av Mörrumsåns källflöden, Ronnebyåns övre delar och vattendrag som Kårestadsån, Fagerhultsån och Rävabäcken.

Kronobergs län är generellt relativt flackt vilket gör att det är viktigt att tillgängliggöra de strömsträckor i vattendragen som nu ligger ovanför vandringshinder. Genom kalkningsåtgärder är försurning inte längre ett hinder i de vattendrag man försöker återetablera öring i. Parallellt med utsättningarna åtgärdar man nu vandringshinder och utför biotopvård. Tidigare finansierades dessa åtgärder med de nu borttagna medlen till biologisk återställning i kalkade vatten.

– Vi arbetar framförallt i tre vattensystem, men fler vatten är aktuella. Vi har haft en pott med pengar från Länsstyrelsen att arbeta med men nu är det mer oklart hur fortsatta åtgärder ska finansieras. Vi behöver även ha mer samarbete med markägare, kommuner och lokala fiskevårdsområden för att kunna åtgärda fler vandringshinder och ha framgång med att på sikt återetablera självreproducerande öringbestånd, berättar Theodor Samuelsson på Vattenvårdsenheten på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Under ett antal år har man försökt återintroducera öring via utsättning av fleråriga odlade öringar, nu försöker Länsstyrelsen i stället i högre grad att sätta ut odlade yngel som då bättre präglas på miljön, samt vildfångade yngel av lokala stammar.

– Det är ett långsiktigt arbete med öringen och det är ännu för tidigt att se om vi uppnått självreproducerande bestånd. Vi kommer att försöka utvärdera de åtgärder som hittills genomförts, det kan vara så att det behövs mer biotopvård för att lyckas på sikt, avslutar Theodor Samuelsson.

 

Kategorier: Äldre nyheter, Miljö, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv