Markfuktighetskartor kan ge skonsammare avverkning

På sikt kommer alla avverkningar i landet att kunna planeras utifrån digitala kartor som visar var marken är fuktig och var man då exempelvis ska undvika att köra med skogsmaskin.

Skogsstyrelsen erbjuder sedan 2013 olika karttjänster till skogliga aktörer via sin webb. Kartorna har tagits fram med hjälp av laserskanning. Skogliga aktörer kan exempelvis se trädens diameter och höjd, och markens lutning på kartunderlag som idag är nästintill rikstäckande. Därigenom kan man planera avverkning och andra skogsbruksåtgärder samt även ha det som underlag för naturvård. Nu kommer dessa kartunderlag även att kompletteras med markfuktighetskartor. Markfuktighetskartor kommer framförallt att bidra till bättre planering av avverkning för att undvika körskador i blöta områden. De blöta områden som är utströmningsområden för grundvatten är även extra skyddsvärda och har högre biodiversitet och vattnet håller ofta ett högre pH-värde vilket gör att man av många skäl bör undvika att avverka i dessa kantzoner.

– Bland annat skogsbolagen SCA, Holmens skog och Bergviks skog använder redan markfuktighetskartor i planeringen av avverkningar. Kartorna visar avstånd till grundvatten vilket indikerar marker som är känsliga för markskador, berättar Svante Larsson, projektledare på Skogsstyrelsen.

Forskaren Anneli Ågren på SLU arbetar på forskningsprogrammet Future Forests med att ta fram digitala vattenkartor med stor detaljrikedom. Hennes forskning har nyligen tilldelats 4,5 miljoner från Vinnova för att utveckla metoder för högupplösta digitala vattenkartor som kan användas för att optimera skyddszoner kring vattendrag och sjöar i skogen. Bakom framtagandet av kartorna ligger både modellering och olika fältförsök. Skogsstyrelsen samarbetar med Future forests för att på sikt kunna omsätta forskningens landvinningar till konkreta kartverktyg för skogsbruk och andra verksamheter.

– Med bättre och mer högupplösta kartor som visar var den blöta marken finns, kan vi slå flera flugor i en smäll. Skyddet av miljön, de akvatiska organismerna, biodiversiteteten och vattenkvaliteten förbättras, samtidigt kan skogsindustrin spara tid och pengar genom att undvika att lägga vägar i blöta och svårtrafikerade områden, säger Anneli Ågren.

Bättre kunskapsunderlag och verktyg för att planera avverkningar är angeläget då körskadorna trots alla insatser ändå ökar enligt Skogsstyrelsen senaste inventering. Orsakerna till det är flera: bland annat ger mindre marktjäle och mer episoder med kraftig nederbörd att avverkning och virkestransport sker på ofrusna, mjuka och blöta marker vilket ofta resulterar i körskador. Körskador resulterar sedan ofta i sedimentutflöden och ökad utlakning av metylkvicksilver till skogsvatten.

Se skogsstyrelsens karttjänst här: www.skogsstyrelsen.se/skogligagrunddata

Läs mer om Anneli Ågrens forskning här.
 

Kategorier: Äldre nyheter, Miljö, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv