Kvicksilver i fisk bör kartläggas bättre

Foto: Diane Keetlaer Olsson / Gädda innehåller ofta höga halter av kvicksilver.

Värmländska Sunne kommun är ett föredöme med att miljögiftsundersöka fisk. Sedan 1992 har kommunen i princip årligen provtagit kvicksilverhalten i gäddor från olika sjöar i kommunen.

På kommunens hemsida finns nu mätresultaten av provtagningen uppdaterad med årets undersökning. Halterna varierar relativt kraftigt från sjö till sjö och är allt ifrån låga till mycket höga. I några sjöar har halterna minskat på senare år. Ett sådant exempel är välkända storgäddvattnet Mellan-Fryken som på 70-talet var svartlistad. Här har halten minskat och vid senaste undersökningen 2013 var den måttligt hög. Det är de lokala fiskevårdsområdena som levererar gäddorna till provtagningen.

– Genom att vi konsekvent provtagit gäddor på runt ett kilo har vi jämförbara resultat från varje år. Trenden för de flesta sjöarna är tyvärr att kvicksilverhalten ligger kvar på måttligt höga nivåer utan någon tydlig minskning, berättar Lotta Dunås, Miljöinspektör på Sunne kommun.

Varifrån kommer kvicksilvret?
Kvicksilvret i fisken i svenska sjöar är dels naturligt förekommande men kommer främst från luftburna utsläpp som lagrats i marken. Att utsläppen är luftburna gör att sjöar i rena naturområden utan lokala utsläpp också kan ha höga halter av kvicksilver i fisk. Utsläppen kommer ofta från källor utomlands men kartläggningar av kvicksilverhalt i fisk visar även en tydlig påverkan från tidigare orenade utsläpp från inhemsk industri. Generellt är kvicksilverhalterna högst längs delar av Norrlandskusten i anslutning till gamla industrier som exempelvis pappersmassafabriker och i norra Västkustregionen. Magra skogsvatten har i regel högre halter av kvicksilver i fisk än fisk från näringsrika sjöar. Minst kvicksilver har vi längst i norr där halterna i fisk är nära de naturliga nivåerna.

Hur hamnar kvicksilvret i fisken?
Genom olika processer lakas kvicksilvret ut och ansamlas i näringskedjan i vattnet. Skogsbruket orsakar kvicksilverläckage genom körskador, hyggesplöjning och andra åtgärder som skadar marken. Även försurning lakar ur upplagrat kvicksilver ur marker och sediment. Då gäddan befinner sig högst upp i näringskedjan i en sjö har den normalt högst halter av kvicksilver. Trots olika åtgärder för att minska fortsatta kvicksilverutsläpp nationellt och internationellt minskar kvicksilverhalterna i fisk mycket långsamt.

– Fler kommuner borde undersöka halten av kvicksilver i fisk i populära sportfiskevatten. Det är inte särskilt dyrt och borde vara ganska lätt att organisera i samarbete med lokala fiskevårdsområden. Det finns även ett stort behov av att provta andra miljögifter vilket naturligtvis kostar mera men är väldigt angeläget för att kunna ge rätt kostråd och identifiera kvarvarande utsläppskällor, kommenterar Micael Söderman, biolog på Sportfiskarnas rovfiskprojekt.

Okej med fisk från Storsjön
I exempelvis populära sportfiskesjön Storsjön vid Sandviken har Länsstyrelsen i Gävleborg och Storsjöns FVOF provtagit gös och gädda i år. Här genomfördes en bred miljögiftsanalys av bland annat dioxiner, PCB, brominerade flamskyddsmedel, fluorerade ämnen (PFOS/PFOA) och metaller. Mycket glädjande visade resultaten på låga värden av miljögifter.

Hur höga är värdena?
Högsta tillåtna gränsvärdet för att få sälja fiskprodukter är 0.5 mg kvicksilver per kilo. För vissa fiskarter, som gädda och ål, är gränsvärdet dock högre: 1,0 milligram per kilo. Så kallat måttligt höga halter på 0.5-0,75 mg/kg innebär alltså att fisken, undantaget gädda, inte får säljas och att man bör vara försiktig med att konsumera den och följa Livsmedelsverkets kostråd. Särskilt barn, unga och gravida kvinnor bör vara återhållssamma med att äta sådan fisk. Fisk är den främsta källan till kvicksilver i kosten och tyvärr överskrids gränsvärdet på 0.5 mg kvicksilver hos fisk i ungefär hälften av landets cirka 100 000 sjöar, alltså i omkring 50 000 sjöar! Att analysera prov från fisk för kvicksilver kostar cirka 1330 kronor per prov enligt Alcontrol, ett av de mest anlitade laboratorierna.

– Fisk är nyttigt och man behöver exempelvis inte sluta äta gädda men man bör tänka på hur ofta och från vilken sjö man hämtar sin matgädda. Sedan kan man konstatera att mindre gäddor är bättre att äta ur ett miljögiftsperspektiv vilket även sammanfaller med vad som gynnar bestånden och sportfisket: släpp alltså tillbaka alla större gäddor, säger Micael Söderman.

Mer information:
Om kvicksilverundersökningen på Sunne kommuns hemsida

Miljögiftsundersökning av gös och gädda i Storsjön vid Sandviken

Livsmedelsverkets sida om kvicksilver och kostråd

Rapport från SLU: Kvicksilver i svensk insjöfisk – variationer i tid och rum

Sportfiskarnas sida om miljögifter i fisk

Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv