Sportfiskarna bekämpar exploatering av Stockholms skärgård

Olovlig strandexploatering och muddringsingrepp sker kontinuerligt i huvudstadens hårt exploaterade skärgård. Sportfiskarnas har i år drivit två ärenden till Miljödomstolen där förbundet anser att det skett en olovlig exploatering av kustmiljöer.

Båda ärendena gäller omfattande muddringsingrepp i grunda vikar som utgör mycket viktiga lek- och uppväxtområden för kustfiskar. Sportfiskarna har nu polisanmält båda ärendena då de torde strida mot bestämmelserna i Miljöbalken samt Plan- och Bygglagen.  I båda fallen har ingreppen skett utan att anmälan-, eller tillståndsansökan inkommit till Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen har i sin tur inte vidtagit någon åtgärd i ärendena vilket lett till att Sportfiskarna nu överklagat dessa ärenden till Miljödomstolen.

– Vi har ett stort exploateringstryck i Stockholms skärgård idag. Vi vet av egen erfarenhet från arbete i andra län att ärenden av samma typ kan behandlas helt olika.  Förutom att återställa tidigare lekområden som våtmarker och strandängar är det lika viktigt för kustfiskbestånden att återstående lek- och uppväxtområden skyddas. Vi kräver att Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet nu skärper tillsynen, säger Tobias Fränstam, fiskevårdsansvarig för Region Mälardalen.

En tidigare uppskattning från SLU visar att omkring 1 % av kustfiskarnas lekområden försvinner årligen. En grund och skyddad strandmiljö är en förutsättning för lyckad lek- och uppväxt av kustfiskar. En muddring i en sådan miljö kan bland annat ge kallare vatten samt mångåriga skador på bottenvegetationen.

I ett av de anmälda fallen, Fållnäsviken, har uppskattningsvis 1690 m³ bottensediment muddrats. Efter kontakt med experter på SLU och Stockholms universitet har Sportfiskarna kommit fram till att ett återställande av området riskerar att göra större skada än nytta. Sportfiskarna yrkar nu i målet om Fållnäsviken i stället i första hand på att markägaren i samråd med Länsstyrelsen ska utföra biotopvårdande åtgärder motsvarande det muddrade området.

Sportfiskarna hänvisar även i sitt yttrande till en ny rapport som visar på den totala omfattningen av exploateringen av kustvatten i Stockholms skärgård och den inverkan detta har med förlorade lek- och uppväxtområden för fisk.

Sportfiskarnas yttrande om Fållnäsviken.

Kontakt: Tobias Fränstam, 08-410 80 682, tobias.franstam@sportfiskarna.se
 

Kategorier: Äldre nyheter, Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske i Stockholm | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv