Utökat kalkanslag till Jönköping

Länsstyrelsen i Jönköpings län ansökte och beviljades extra medel till kalkningen efter att i år initialt fått en neddragning med 10 procent till omkalkningar. Nu tilldelas länet 654 000 kronor extra vilket innebär att länet får totalt 12 895 100 kronor till kalkning. 

Vi ställde några frågor om försurningssituationen i regionen till Tobias Haag, handläggare på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Klarar ni kalkmålen med det utökade anslaget?
– Ja nu klarar vi de kalkmål vi planerat för. Det bör dock framhållas att vi inte har någon större osäkerhet om kalkmängder då vi i mycket liten utsträckning kalkar med doserare.

Når länet miljömålet ”Bara naturlig försurning”?
– Nej, det gör vi inte även om vi räknar bort kalkade sjöar. Trots att vi kalkar så mycket och trots minskade utsläpp når vi inte miljömålet på grund av markminnet. Vi räknar dock kalkning som en åtgärd för att nå miljömålet.

Vilken form av kalkning bedriver ni?
– Främst våtmarkskalkning och sjökalkning, i mycket liten utsträckning kalkar vi med doserare.

Hur ser försurningssituationen ut i länet?
– Försurningen är ett av länets största miljöproblem. Det är framförallt de magra sydvästra delarna av länet som är försurat, den nordöstra delen har i stort sett ingen försurningsproblematik.

Finns det behov av nykalkning i länet?
– Enligt min bedömning i mycket liten grad, det rör sig om några få enskilda vatten men det finns områden som inte har kunnat kalkas effektivt. Det hade varit intressant att få möjlighet att prova markkalkning i något av dessa områden.

Vilka arter kalkar ni främst för?
– Mört, öring, flodkräfta och flodpärlmussla.

Återintroducerar ni fortfarande mört i några vatten?
– Ja, vi återintroducerar mört i ett antal vatten varje år. Vi har precis utvärderat våra mörtutsättningar med lite blandade resultat. Ungefär hälften av våra mörtutsättningar är lyckade, i cirka en fjärdedel av vattnen har vi nått ett visst resultat med mörtföryngring och i resterande vatten har det misslyckats. Den försurningskänsliga mörten har en mycket viktig roll för näringstransporten i sjöarnas näringskedja.  

Vilka är de största källorna till fortsatt försurning i länet?
– Inom länet är skogsbruket den största enskilda källan till fortsatt försurning. Skogsbrukets försurningspåverkan är idag lika stor som det försurande nedfallet.

Hur ser framtiden ut, när kan man sluta kalka i Jönköpings län?
– Tyvärr har vi redan sett det mesta av återhämtningen. Vi kommer att kunna avsluta kalkningen i vissa områden men vi kommer att få fortsätta kalka i många områden under överskådlig framtid. Det är även viktigt att skogsbruket förändras, om vi inte får en ökad askåterföring vid grot-uttag kommer vi att få en återförsurning av vattendrag. Kanske kommer även markkalkning att omvärderas i framtiden när man ser hur återhämtningen stannar av.

Läs mer om det utökade kalkanslaget till Jönköpings län.

Läs mer om utvärderingen av återintroducering av mört i Jönköpings län.

Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: kalkning |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv