Ny gäddvåtmark i Enviksån

Efter lång planering startade i veckan det praktiska arbetet med gäddfabriken vid Enviksån i Bergshamra utanför Norrtälje. Våtmarken, som kommer att bli cirka 2 hektar stor, beräknas vara klar lagom till leken våren 2013.

Enviksån är ett typiskt exempel på ett av alla vattendrag längs med ostkusten där förutsättningarna för kustlevande fisk kraftigt försämrats genom åren. I flackare delar är ån rätad och rensad, vilket gör att vårens översvämningar uteblir med följd att gäddans lekmöjligheter begränsas. I vattendraget finns dessutom flera vandringshinder i form av felaggda vägtrummor och kulverteringar.

I projektet kommer Sportfiskarna tillsammans med markägaren, Jim Brodén att återställa de tidigare översvämningsområdena samt säkra fria vandringsvägar upp från havet.Under veckan togs prover av jord och grundvattennivåer som underlag inför planeringen av sensommarens anläggningsarbete. Geologen Anders Hamnö från företaget GEOSIGMA konstaterade att marken håller en hög halt lera och därmed lämpar sig bra för konstruktionen av våtmarkens dammvall.

Mer information om våtmarken fås av Nils Ljunggren: nils.ljunggren@sportfiskarna.se
 

Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv