Ja till rivning av kraftverket i Herting

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg säger ja till att en stor del av kraftverksdammen vid Herting i Falkenberg rivs så att forsen släpps fri och en öppen passage skapas för vandringsfisken.

Beskedet kom nästan på dagen tre år efter att kommunen i stor politisk enighet hade beslutat att satsa på projektet. Sedan dess har det blivit klart med finansiering genom statsbidrag från Naturvårdsverket och bidrag från Europeiska fiskerifonden. De bidragen täcker i stort sett investeringskostnaden, nära 25 miljoner, för att befria forsen vid Herting.

Nu gäller det närmast att ta fram ett underlag för upphandlingen av de olika arbeten - konstruktioner, markarbeten med mera - som skall utföras. Sedan skall anbuden tas in och bedömas innan man kan ge klartecken för att dra igång de rent praktiska arbetena. Som det ser ut nu så skulle arbetena kunna komma igång till sommaren nästa år, det sägs i villkoren att grumlande arbeten bara får utföras under perioden 1 juni till 30 september.
Rent praktiskt så kommer arbetena att gå till så att den centrala delen av den nuvarande dammbyggnaden tas bort, på en sträcka av 59 meter. Rivningen skall göras genom att alla luckor på dammbyggnaden lyfts av och därefter skall dammpelare, trösklar och brobana av betong krossas och rivas ut, ned till den ursprungliga berggrunden. Armeringsjärn eller dubbar skall också dras upp eller i nödfall kapas jäms med berget så att bottnen blir helt återställd.

En ny och lägre dammbyggnad ska anläggas ovanför dammen som rivs med två vallar i sned vinkel uppströms och med en 5 meter bred öppning i spetsen på den V-form som bildas. De mjukt rundade vallarna skall befinna sig strax under vattenytan och i normalfallet inte vara synliga mer än genom hur vattnet strömmar över dem.
Fisken kommer att vara fredad under sin passage genom den återskapade forsen, i beslutet från miljödomstolen ingår ett fiskeförbud 50 meter uppströms och nedströms kraftverksdammen.

Nedströms den rivna dammkonstruktionen skall den nuvarande torrfåran återställas så nära det ursprungliga skicket som möjligt, det vill säga som den såg ut innan dammen byggdes i början av 1940-talet. Det betyder att alla buskar och träd och även rester av sådana, stubbar och annat, skall tas bort, liksom skräp, byggmaterial och strängsten. Den stensatta laxleden från början av 1900-talet ska dock lämnas kvar liksom strandskoningarna av huggen sten i övre delen av den nyare kraftstationens utlopp och på nordsidan av ön intill utloppskanalen.

Kommunens egen insats i detta stora naturvårdsprojekt är utöver arbetstid främst minskade intäkter från kraftverket genom att den nyare stationen, Herting 2, under stor del av året ska vara avstängd. Den kostnaden beräknas till cirka två miljoner per år. Verket kommer att finnas kvar, men det är bara under tiden december till februari som det skall vara igång. Om vattnet uppströms under annan tid på året skulle stiga till kritisk nivå kan det också ledas genom det nya verket.

Läs mer:

 

Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv