Nej till kraftverk i Nedre Dalälven

Fortums har fått nej av regeringen på ansökan om att få bygga ett nytt vattenkraftverk i Nedre Dalälven. Kraftverket riskerar att skada de mycket värdefulla naturområden som finns i området.

– Det är mycket positivt att regeringen i detta fall tar ställning för att skydda miljö- och naturvärden. Tidigare när regeringens budskap har varit att man ska satsa på förnybar energi har domstolarna tenderat att döma till förmån för kraftbolagens utbyggnadplaner. Efter regeringens avgörande kan tillstånd till kraftverket rimligen inte lämnas och domstolarna torde följa regeringens linje i liknande ärenden framöver, säger Christina Lindhagen, EU-samordnare och ansvarig för strömmande vatten på Sportfiskarna. 

Fortum ansökte 2007 om att få bygga ett nytt kraftverk vid Untra kraftverk i Nedre Dalälven i Tierps kommun. Området är skyddat på flera sätt. Det är bland annat utpekat som riksintresse för friluftsliv. Nya vattenkraftverk får dessutom enligt miljöbalken inte byggas i denna del av Dalälven. I området finns Natura 2000-områdena Untra och Båtfors med många skyddsvärda arter. Naturmiljöerna i området är beroende av översvämningar och har idag inte gynnsam bevarandestatus.

Kraftverksbygget har fått stark kritik av flertalet myndigheter och organisationer. Ärendet har legat hos regeringen för avgörande om verksamheten kan tillåtas, trots att miljödomstolen bedömt att verksamheten under byggperioden riskerar att skada Natura 2000-områdena. Regeringen konstaterar nu att för att tillstånd ska kunna ges, när ett Natura 2000-område riskerar att skadas, krävs att åtgärden måste vidtas av tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse. Alternativa lösningar ska dessutom saknas och åtgärder måste vidtas för att kompensera för de förlorade miljövärdena.

Regeringen lyfter i sitt avgörande fram att det ska vara fråga om ett projekt som är nödvändigt för att skydda grundläggande intressen i människors liv eller som är grundläggande för staten och samhället. Projekt som endast gynnar företag eller enskilda omfattas inte. Regeringen fann därför att det saknades förutsättning för att tillåta uppförandet av det nya kraftverket.

Ärendet går nu tillbaka till Mark- och miljödomstolen som ska ta ställning till Fortums ansökan.

Läs mer om ärendet på Naturskyddsföreningens hemsida.
 

Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv