Sportfiskarna försvarar allemansrätten

Just nu sker en utredning om Allemansrätten och dess framtid, Sportfiskarna har till denna framfört sportfiskets behov av en fortsatt stark allemansrätt som möjliggör ett aktivt och rörligt friluftsliv.

Sportfiskarna har svarat på remissen av utredningen ”Allemansrätten och dess framtid”. Utredningen är skriven av professor Klas Sandell och naturvårdsjurist Margaretha Svenning på uppdrag av Naturvårdsverket.

Utredningen behandlar allemansrättens legala, samhällsvetenskapliga och historiska förutsättningar och utmynnar i ett antal rekommendationer från författarna. Rekommendationerna rör bland annat möjligheten att i lagtext precisera allemansrättens kärna som komplement till den befintliga grundlagsskrivningen om allemansrätten och förslag om att införa skärpta krav för kommersiellt organiserad verksamhet i naturen. Vidare föreslår författarna att en allemansrättsombudsman inrättas med uppgift att som det allmännas företrädare hantera konflikter med bäring på allemansrätten.

Sportfiskarna framför i remissvaret bland annat att:
• Allemansrätten utgör en omistlig förutsättning för att sportfiskare, liksom andra friluftsintresserade, ska kunna ta sig ut till och röra sig i naturen.
• Det är Sportfiskarnas uppfattning att konflikterna kring allemansrätten är relativt sett få. Sportfiskarna anser att nuvarande lagstiftning kring allemansrätten är tillräcklig för att hantera de konflikter som uppkommer med bäring på allemansrätten. Sportfiskarna är därför emot ökad lagstiftning kring allemansrätten.
• Sportfiskarna uppfattar, via enskilda medlemmar och fiskeföreningar runt om i landet, att smygprivatisering av stränder och uppsättande av hindrande stängsel på vad som borde vara att betrakta som allemansrättsligt tillgänglig mark ökar. Det är Sportfiskarnas uppfattning att det är nödvändigt att länsstyrelserna avsätter mer resurser för att hantera problematiken kring allemansrättsliga hinder, för att på så sätt främja förutsättningarna för friluftslivet.
• Förbundet ställer sig positivt till inrättandet av en allemansrättsombudsman, som får i uppdrag att fånga upp och hantera allmänhetens klagomål om allemansrättsliga missförhållanden.

Sportfiskarnas svar finns att läsa i sin helhet här.
 

Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv