Kalkning villkor för vindkraftsetablering

Kommunstyrelsen i Halmstad beslutade i december 2011 att komplettera sitt yttrande till länsstyrelsen med att villkora vindkraftsetableringen öster om Åled och Sennan: en förutsättning är att kalkning kommer att fortsätta i samma utsträckning som i dagsläget.

Bakgrunden till detta är att Stena Renewable AB tidigare ansökt om en vindkraftsetablering öster om Åled och Sennan i Halmstads kommun. I ansökans miljökonsekvensbeskrivning behandlas inte den påverkan som vindkraftsverken kommer att få på den årliga helikopterkalkning som utförs inom området. Vindkraftverk omgärdas av omfattande flygsäkerhetsavstånd och med de planerade vindkraftverken försvåras eller omöjliggörs därmed våtmarkskalkning i flera av Nissans tillflöden där bland annat lax och öring leker.

I ett första yttrande till Länsstyrelsen i Halland missade kommunen att ta upp problemen för helikopterkalkningen. Men teknik- och fritidsförvaltningen uppmärksammade att kalkningsfrågan inte belysts i ansökan och konstaterar att planerad vindkraftsutbyggnad enligt ansökan kraftigt påverkar våtmarkskalkning med helikopter.

Halmstads kommun är drabbat av försurning och våtmarkskalkning har pågått sedan 1988 i bland annat Boarpsbäcken, Lyngabäcken och Arlösabäcken med mycket gott resultat för fisken och bottenfaunan. Fortsatt kalkning är nödvändig för att behålla havsvandrande lax och öring, andra försurningskänsliga fiskar och insektsarter. Utebliven kalkning i de tre vattendragen skulle innebära att alla kostnader och nedlagt arbete blir bortkastat och går stick i stäv med de nationella miljömålen Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt djur och växtliv.

Reproduktionen av lax och öring skulle i princip försvinna i Boarpsbäcken, Lyngabäcken och Arlösabäcken. Detta innebär att Nissan skulle bli helt beroende av den reproduktion som sker i Sennanån. Utöver ekologiska effekter innebär effekterna av utebliven kalkning ett slag mot friluftslivet och turistnäringen då lax och havsöring är viktiga för sportfisket i Nissan.

Samhällsbyggnadskontoret konstaterar att våtmarkskalkning med helikopter har pågått under många år och beklagar att länsstyrelsen och teknik- och fritidsförvaltningen inte framfört detta i ett tidigare skede i bland annat arbetet med kommunens vindkraftsplan och prövning av nu aktuellt ärende. En förutsättning för en vindkraftsetablering öster om Åled och Sennan är att kalkning kommer att fortsätta i samma utsträckning som i dagsläget.

Sportfiskarna uppmärksammade problemet med vindkraftsetableringen i Halmstad i fjolårets sista pH6.2, att Halmstad kommun nu sätter villkor för vindkraftsetableringen är mycket positivt även i ett större perspektiv då ökande vindkraftsetablering kolliderar med helikopterkalkning i många områden i landet. Kalkningsbehoven bör tas med redan från början i planläggningen av ny vindkraft. Det måste vara möjligt att fortsätta pågående kalkningsåtgärder annars riskeras skador på fisk och bottenfauna i många fler vattendrag.

Läs samhällskontorets yttrande om Stenas vindkraftsplaner.

Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv