Genombrott för vattendirektivet

Vattendirektivets miljökvalitetsnormer som ska säkra att alla europeiska vatten uppnår god ekologisk status, har hittills behandlats styvmoderligt av miljödomstolarna. Domstolarna har i de allra flesta fall undvikit att ta hänsyn till miljökvalitetsnormerna. Men i tisdags kom en viktig och prejudicerande dom från Miljööverdomstolen som slår fast att miljökvalitetsnormerna måste följas.

Elpatron AB ansökte år 2010 om att bygga ett nytt kraftverk i Ladvattenån, Kramfors kommun.  Bolaget fick tillstånd i miljödomstolen men Kammarkollegiet och Älvräddarna överklagade. Miljööverdomstolen har alltså nu avvisat ansökan med hänvisning till att miljökonsekvens-beskrivningen är otillräcklig då den inte redogör för projektets påverkan på miljökvalitetsnormerna och kravet på ingen försämring av vattnet.

Domen är mycket viktig för att vattendirektivet ska få genomslag i praktiken och i domstolarna. Förhoppningsvis kommer det hädanefter bli svårare att få tillstånd till exploatering av vattendrag genom t ex vattenkraftutbyggnad. Sportfiskarna kommer fortsätta bevakningen av aktuella domar och skriva till domstolarna för att försäkra oss om att vattendirektivets miljökvalitetsnormer följs.
 

Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: |

Nyhetsarkiv