Lovvärt initiativ av politiker i Orsa

Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet och Miljöpartiet i Orsa föreslår i en motion att Oreälvens strömsträckor ska restaureras efter flottningsepoken.

Sportfiskarna har under flera års tid kämpat mot Fortums utbyggnad av Stackmoradammen och för fria vandringsvägar i Oreälven – en älv som ska skyddas mot exploatering enligt miljöbalken. Älven har höga natur- och friluftsvärden och ett fint och uppskattat harrfiske.

Ore älv uppbär riksintressen för såväl friluftsliv, geologi som biologin förknippad till de strömmande områdena, står det nu i motionen från den politiska majoriteten i Orsa. Motionärerna framför också att det stora allmänintresset relaterat till strömsträckorna av Ore älv har medfört ett skydd mot exploatering.

Detta är något som Orsa kommun måste värdesätta och uppskatta eftersom strömsträckor i vattendrag av den här storleken förmodligen är den mest påverkade och hotade miljötypen i Sverige. En god förvaltning och skötsel är därmed såväl en skyldighet som en rättighet.

Motionens första förslag är att Oreälvens strömsträckor restaureras för att öka den biologiska produktionsförmågan och därmed stärka riksintressen samtidigt som eventuella kulturlämningar, relaterat till historiskt vattenanvändande, synliggörs och uppmärksammas. För detta arbete bör det beslutas att Orsa kommun ska vara delaktig i upprättande av en Miljödom, vilket krävs för ett utförande, tillika vara huvudman för själva restaureringen.

Det andra förslaget är att det arbetas för att fria vandringsvägar i upp- respektive nedströmsriktningen ska komma till stånd för de två nedersta kraftverken i Ore älv och att en dialog om detta inom kort initieras med Kammarkollegiet och Länsstyrelsen. Detta bör vara självklart. Dels med tanke på åtagandena enligt miljömålen, men även av den orsaken att Orsa kommun är delägare i ett av kraftverken , säger motionen.

Kommunstyrelsens tekniska utskott har redan beslutat föreslå kommunfullmäktige att motionen ska bifallas. Där reserverade sig Barbara Sundberg, KD, med motiveringen att kommunen inte ska vara huvudman för restaureringen och inte vara delaktig i den miljödom som krävs för utförande. Motionen kommer nu att tas upp vid kommunstyrelsens sammanträde måndagen 16 januari.

Sportfiskarna finner det mycket positivt med politikernas viljeyttring för att rädda dessa värdefulla strömmar och uppmanar Kristdemokraterna och Centern att ta sitt förnuft till fånga och inse värdet av återskapade, levande vattendrag. Här finns en gyllene chans att öka friluftsvärdena kring Oreälven och locka sportfisketurister till bygden. Det borde åtminstone Centern kunna nappa på, som det parti som är mest känt för att värna om landsbygden och dess utveckling.

Sportfiskarna finner för övrigt att motionen är helt i linje med det av riksdagen antagna miljömålet Levande sjöar och vattendrag samt EU:s ramdirektiv för vatten. Åtgärder som de föreslagna i motionen är helt enkelt nödvändiga för att Sverige ska uppfylla EU-gemenskapliga åtaganden och slippa dryga böter från EU.

- Med stor glädje mottog Sportfiskarna beskedet från miljödomstolen för knappt ett år sedan om att Stackmoradammen måste rivas före 2014, detta innebar en stor seger för sportfisket och naturvården! Så stort tack till er politiker som lagt denna motion – ni har vårt fulla stöd, säger Stefan Nyström, Sportfiskarnas Generalsekreterare.

Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv