Inget stopp för industritrålningen i Östersjön – men fiskekvoterna minskar 2024 

strömmingen-webb-c...
Grafik: F. Fors

EU:s ministerråd har nu beslutat om fiskekvoter för Östersjön 2024. Nästan alla fiskekvoter minskar och det blir ett totalstopp för torskfiske. Det blir däremot inget stopp för industritrålningen. Det är ett fortsatt riskabelt politiskt spel med Östersjöns ekosystem med fara att strömmingsbestånden kollapsar.

Beslutet taget av EU:s ministerråd under tisdagen innebär bland annat en minskad kvot för sill/strömming samt ett förbud mot riktat torskfiske i hela Östersjön inklusive Öresund. EU-kommissionens förslag på fiskestopp även för sill/strömming vann dock inget gehör och stora fångster tillåts fortsatt för industritrålningen. För det svenska småskaliga kustfisket blir konsekvensen en fortsatt möjlighet till fiske för humankonsumtion men industritrålarnas påverkan fortsätter och riskerar att leda till otillräckliga fångster för det småskaliga fisket.

Årets process har dock varit ovanligt snårig och utgången var långt ifrån given. De vetenskapliga råd som EU-kommissionen årligen beställer av Internationella havsforskningsrådet (ICES) gav på försommaren råd om en kvot för sill/strömming i intervallet 48 824–63 049 ton för Bottenhavet och Bottenviken, samt 41 706–52 459 ton för Centrala Östersjön. ICES poängterade dock att enligt EU:s flerårsplan är tillståndet för bestånden så pass dåligt att fisket ska stängas helt.

EU-kommissionen noterade problemet med de dubbla budskapen och föreslog därför i sitt förslag efter sommaren att fisket ska stoppas helt. Förslaget kompletterades senare med ett undantag för en del bifångster i annat fiske. Kvoterna har nu fastställts till 40 368 ton för Centrala Östersjön och 55 000 för Bottenhavet och Bottenviken. Sammantaget en mycket stor besvikelse med tanke på den välkända problembilden med industrifiskets stora påverkan och att man helt ignorerar EU:s flerårsplan.

–Vi konstaterar att politikerna fortsatt anser att det ska förekomma ett storskaligt industrifiske i Östersjön. Konsekvenserna av detta drabbar ekosystemet, fritidsfisket och det småskaliga kustfisket för humankonsumtion. Det är upprörande, konstaterar Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

Sportfiskarna sammanfattar besluten nedan:

Strömming Bottenhavet och Bottenviken
Kvoten 2024 beslutades till 55 000 ton, en minskning med 31 % jämfört med 2023 års kvot, vilket i sin tur var en minskning med 28 % från 2022 års kvot på 111 345 ton. Kvoten har alltså mer än halverats på två år, vilket pekar på det allvarliga läget för beståndet. Beslutet är dock en kraftig övertrassering av EU-kommissionens förslag på bifångstkvoter och dessutom betydligt högre än det vetenskapliga rådets lägre gräns för hållbart uttag och det småskaliga kustfiskets behov. En fortsatt hänsyn tas alltså till det storskaliga industrifisket, trots att ICES även i årets rådgivning påpekar att det finns fortsatta bevis för industritrålarnas systematiska felrapportering av fångster samt att fisket enligt EU:s flerårsplan borde stoppats.

Den svenska linjen var att det småskaliga kustfisket och dess bidrag till svenska mattraditioner måste värnas. Med kvoter långt över de föreslagna bifångstkvoterna för industrifisket och dess stora påverkan på ekosystemet får vi anta att den svenska delegationen är missnöjd med förhandlingarna.

Strömming Centrala Östersjön
Kvoten 2024 beslutades till 40 368 ton, en minskning med 43 % jämfört med 2023 års kvot. Kvoten 2023 höjdes dock med 32 % från 2022, vilket säger en hel del om obalansen och bristen på säkerhetsmarginal i förvaltningen av våra fiskbestånd. Kvoten 2024 innebär precis som för kvoten i Bottenhavet och Bottenviken att EU-kommissionens förslag på bifångstkvoter övertrasseras, samt att de stora problemen som omgärdar industrifiskets stortrålning ignoreras. 

Torsk – västra och östra bestånden
På grund av en vikande trend för det västra torskbeståndet, i huvudsak beroende på decennier av kommersiellt överfiske, stoppas nu även fritidsfisket helt och hållet. Detta innebär att riktat fiske efter torsk även i det trålningsfria Öresund nu förbjuds helt från och med 2024. För östra Östersjön fortsätter fiskeförbudet för det kollapsade torskbeståndet.

Som vanligt ges dock yrkesfisket möjlighet till stora bifångster för det som kallas oundvikliga bifångster. Sportfiskarna konstaterar att bottentrålning efter plattfisk med dålig selektivitet som fångar och dödar stora mängder småtorsk anses vara prioriterad. Vad som är ”oundvikliga bifångster” är därmed en definitionsfråga. Internationella havsforskningsrådet konstaterar att selektiva redskap som hade reducerat yrkesfiskets bifångster inte används, och att bifångsterna av torsk måste minskas för att skydda beståndet.

Lax
För lax innebär beslutet om 53 967 laxar en minskning med 15 % och att fiske inte längre får bedrivas i Bottenhavet (delområde 30). För fritidsfisket till havs (trollingfisket) innebär beslutet en bag limit där det endast är tillåtet att behålla en odlad (klippt fettfena) lax/person/dag och att fisket därmed ska avslutas. 

Läs mer om beslutet här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Region Syd, Region Öst, Region Mitt , Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv