Laxen stiger i Testeboån – och snart ska dess öde avgöras

laxtesteJust nu stiger öring och lax i Testeboån, men så länge Strömsbro kraftverk går så tar de sig inte vidare. I höst ska kraftverkets öde avgöras. Foto: Calle Åhlund
 

Fritt fram för värdefull lax och öring – eller fortsatt drift av ett utskällt kraftverk? Det drar ihop sig till avgörande om Strömsbro kraftverk i Testeboån.


Det är många aktörer som följer händelseutvecklingen kring Strömsbro kraftverk. Både Sportfiskarna, lokala eldsjälar och andra aktörer har påtalat vikten av att fisken ska få fria vandringsvägar i Testeboån, och kraftverket har varit föremål för en lång och komplicerad juridisk process hos både myndigheter och domstolar.

Tack vare framgångsrika insatser kan Testeboån numera klassas som ett av få vildlaxvatten i Sverige, och ån har dessutom en unik storvuxen stam av havsöring. När dessa rader skrivs så kommer rapporter om stigande lax som ska försöka föra sina värdefulla gener vidare.

Det finns dock mörka moln på himlen. Produktionen av laxsmolt i Testeboån är exempelvis bara mellan 10 och 20 procent jämfört med den fulla potential som finns för vattendraget, och just Strömsbro kraftverk pekas ut som den stora orsaken. 

Dessutom – när kraftverket går hittar inte laxen upp, det är tydligt visat med data från fiskräknaren. Laxarna som stiger just nu får alltså plaska på samma ställe tills kraftverket stängs av.

testwebtreStrömsbro kraftverk är först ut i prövningen enligt NAP, alltså miljöanpassningen av vattenkraften. Foto: Lars Ljunggren.

Det som gör Testeboån särskilt intressant rent juridiskt är att anläggningen är först ut i prövningen enligt NAP, alltså miljöanpassningen av vattenkraften. Det är alltså domstolen som ska avgöra dess öde – och förhandlingarna väntas påbörjas under hösten.

Verksamhetsutövaren av Strömsbro kraftverk har ansökt om att få bygga en nedströmspassage, med hopp om att det ska räcka för att uppfylla kraven om moderna miljövillkor. 

Både Sportfiskarna och andra aktörer har i sina remissyttrandet motsatt sig detta, såväl en märkningsstudie av Sportfiskarna i samverkan med Karlstads Universitet som en studie av SLU visar att två av tre lax–smolt tar turbinvägen ut från ån. 

Sportfiskarna yrkar i första hand på kraftverksägarens ansökan avvisas då det finns ett lagakraftvunnet beslut om att ansöka om tillstånd för verksamheten. I andra hand yrkas att ansökan avvisas då giltigt tillstånd saknas för verksamheten.

Om tillstånd ändå ges ska tillståndet förenas med villkor om driftstopp under tiden 1 april–30 november för att värna den vandrande fisken, anser Sportfiskarna.

Bollnäs kommun är också skarpa i sitt yttrande. I sin skrivelse framhåller de att kraftverket bör rivas ut, eftersom det saknar nationellt värde och att det utgör ett hot mot både fisken och den biologiska mångfalden.

 

Sportfiskarnas Lars Ljunggren förklarar närmare hur han ser på omprövningen:

– Vi bevakar flera av de tidiga NAP-ärendena i bland annat Testeboån. Det som är skrämmande är hur fundamentalt dåliga förslag som presenteras av verksamhetsutövarna. Det är ett totalt misslyckande för alla parter om omprövningen resulterar i att det spills vatten i ännu flera icke-fungerande fiskvägar, säger Lars Ljunggren.

Vilken analys gör då Sportfiskarnas förbundsjurist Tomas Lindblad Wieslander inför de kommande förhandlingarna? Blir det utrivning eller en teknisk lösning för fisken vid Strömsbro kraftverk?
–  Det är nästan lika svårt att reda ut de olika juridiska turerna i ärendet som det är för fisken att ta sig förbi kraftverket. Tidigare prövningar har dock visat att kraftverket kontinuerligt bedrivits utan tillstånd. Detta har fastslagits av högsta instans. Ägaren till kraftverket har dock genom att överklaga och begära nya prövningar lyckats undvika att söka tillstånd för, eller avveckla, verksamheten.

Sportfiskarnas uppfattning är alltså att det inte finns något giltigt tillstånd för verksamheten och att detta är slutligt avgjort av domstol. Detta innebär, enligt Tomas Lindblad Wieslander, att det inte är möjligt att besluta om moderna miljövillkor för verksamheten inom ramen för den nationella planen för vattenkraften (vilket enligt ägaren till kraftverket skulle innebära att man lappar och lagar i en i grunden inte fungerande fiskpassage).

– Enligt Sportfiskarnas uppfattning krävs, för det fall verksamheten avses drivas vidare, en fullständig miljöprövning innefattande en komplett miljökonsekvensbeskrivning, poängterar han.

testewebtvaDen natursköna Testeboån. Foto: Fredrik Stjernholm.

 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv