Länsstyrelserna fortsätter förvalta fjällfisket i Renmarkskommitténs delbetänkande

fjallfiskebild-stors...Foto: Bengt Olsson / Sportfiskarna kräver att staten ska  garantera att vi fortsatt kan ha god tillgång till fjällfisket.

Närmare 600 sidor, så omfattande är luntan med utredningens första delbetänkande som nu ska presenteras den senast 31 augusti. Vi sammanfattar det viktigaste i innehållet och kommenterar hur förbundet ställer sig till förslagen och deras möjliga påverkan på fjällfisket.

Först och främst: det kommer inte att bli någon generell överföring av Girjasrätt till samtliga samebyar genom en tillfällig lagändring. I stället föreslås att länsstyrelserna fortsätter att förvalta och upplåta fiske och småviltjakt tills vidare under utredningens gång. Däremot föreslås ett antal nödvändiga författningsändringar med anledning av Girjasdomen. Dessutom bifogas några förslag till upplåtelsemodeller för utredningen att arbeta vidare med.

Utredningen har fått mycket kritik, bland annat för sitt bakvända arbetssätt med jakt- och fiskerätten. Fokus har varit på att snabbt fördela en generell ensamrätt till samebyarna genom en tillfällig lagändring och först därefter se vilka konsekvenserna blir. Sportfiskarna har varit mycket kritiska till detta upplägg då vi tydligt såg vad som hände i fallet med Girjas sameby där den stora allmänheten helt utestängdes från fortsatt fiske och småviltsjakt! Därför skrev vi tillsammans med Jägarna, LRF och Skogsföretagen en hemställan till regeringen om att ändra utredningens direktiv för att inte fördela en ensamrätt innan man har utrett alla konsekvenser.

Utredningen har tagit till sig av kritiken och de synpunkter och förslag som framförts. Nu ska man först utreda konsekvenserna av olika möjliga handlingslinjer, samt utreda hur de framtida samebyarna ska organiseras. Parallellt med detta ska man också utreda hur ett framtida förvaltnings- och upplåtelsesystem kan se ut. Man har också konstaterat att större förändringar av rättigheter kräver en bredare förankring. Utredningen har fram till år 2025 på sig att presentera ett slutbetänkande.

De författningsändringar som nu föreslås är att samebyar som genom domstolsprövning fått ensamrätt till fiske och jakt gentemot staten ska undantas från det upplåtelseförbud som gäller enligt den nuvarande rennäringslagen. Än så länge gäller detta enbart för Girjas sameby, men nu har även Talma sameby inlett en process och stämt staten. Vidare föreslås en skärpning av störningsvillkoret för när upplåtelse av fiske och jakt får ske. Från att upplåtelsen inte får medföra ”avsevärd olägenhet” för renskötseln till att det endast får medföra ”ringa olägenhet”. Denna skärpning kan nu skapa problem för länsstyrelserna. Avslutningsvis bifogas en bilaga med ett förslag till en möjlig framtida lösning som bygger på att alla berörda samebyar får en ensamrätt enligt Girjasmodell. Den anser Sportfiskarna ska tas bort från delbetänkandet eftersom det är ett upplägg som är behäftat med stora risker och som är alldeles för dåligt genomlyst.

- Från Sportfiskarnas sida står vi fortsatt fast vid kravet på att, oavsett vem som anses ha den bättre rätten att upplåta fisket, så är det statens självklara uppgift att garantera allmänheten fortsatt tillgång till fjällfisket. Och då på rimliga villkor och i väl förvaltade vatten. Fjällfisket utgör ett angeläget allmänintresse och är en viktig del av det rörliga friluftslivet i Sverige. Slutligen är det regeringen och riksdagen som beslutar om Renmarkskommitténs olika förslag, kommenterar Sten Frohm, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Läs mer här om våra ståndpunkter i fjällfiskefrågan.

Läs mer om Renmarkskommittén här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv