Ny rapport belyser brister i svensk skarvförvaltning

skarvar-2023-800Foto: Jessica Dolk / Skarvbeståndet ökar bland annat längs Norrlandskusten.

En enkätundersökning som Sportfiskarna utfört med Sveriges länsstyrelser visar på stora skillnader mellan länen.

För att få en mer heltäckande bild av hur Sveriges länsstyrelser arbetar med skarvförvaltning och vilka önskemål som finns på en ny skarvförvaltningsplan har Sportfiskarna genomfört en enkätundersökning. Enkäten kompletterades med en analys av skyddsjaktsbeslut för att undersöka eventuella skillnader mellan olika länsstyrelser. 

Den existerande förvaltningsplanen skrevs 2014 med avsikten att vara vägledande, men har fått kritik bland annat för att specifika mål för artens populationsstorlek saknas och att förvaltningsansvaret delegerades från Naturvårdsverket till landets länsstyrelser utan tydlig styrning. Resultatet har blivit stora skillnader i länsstyrelsernas syn på hur skarven ska förvaltas samt hur skyddsjaktsansökningar behandlas. Som ett komplement till den nationella förvaltningsplanen har ett fåtal länsstyrelser regionala förvaltningsplaner, samtidigt som andra länsstyrelser inte har sett behovet av detta.

De mest förekommande önskemålen från länsstyrelserna när de svarat på Sportfiskarnas enkätundersökning är att den reviderade förvaltningsplanen behöver innehålla en tydlig vetenskaplig sammanfattning av kunskapsläget när det gäller skarvens påverkan på fiske och fiskbestånd samt innehålla konkreta förvaltningsverktyg och riktlinjer. Det bör finnas tydliga mål att arbeta mot samt vägledning till den regionala förvaltningen. Planen ska inte, likt dagens förvaltningsplan, endast fungera som ett informationsdokument med en regelsammanställning.

Vidare efterfrågas faktiska åtgärder, uppdateringar i lagstiftningen, enhetliga inventeringsmetoder, information om äggprickning/oljering, skarvens påverkan på näringar och mänskliga intressen samt rättslig vägledning (till exempel hur stor del av populationen som får fällas utan att det klassas som populationsreglerande jakt).

skarv-aegg-oljering-...

Foto: Jessica Dolk / Oljering av skarvägg är en såväl effektiv, som enkel och skonsam metod för att reglera skarvbeståndet. Mer om oljering går att läsa i kommande nummer av Svenskt Fiske.

Sportfiskarna konstaterar sammantaget bland annat att förvaltning och tolkning av regelverk skiljer sig mellan länsstyrelserna och det finns därför en risk att skyddsjaktsbeslut blir personberoende. Det finns också svårigheter för vissa länsstyrelser att motivera skyddsjaktsbeslut där syftet är skydd av känsliga fiskbestånd. Det efterfrågas därför ännu mer forskningsresultat gällande hur skarvens predation påverkar fisket och fiskpopulationer.

 –Skarvens explosionsartade tillväxt och väldokumenterade negativa påverkan på våra fiskbestånd har hanterats styvmoderligt under lång tid. Det är nu av oerhört stor vikt att Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten i arbetet med den nya förvaltningsplanen förtydligar kunskapsläge, förvaltningsverktyg och uppsatta mål, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm. 

Läs Sportfiskarnas rapport här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Region Syd, Region Öst, Region Väst, Region Mitt , Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv