Ny regel för ål i Storfiskregistret

maria-aal-800Foto: Storfiskregistret / Maria Johansson med en av Storfiskregistrets ålar som fångades i Landsjön 2021. Fisken återutsattes.

Sportfiskarna har nu beslutat att justera reglerna för registrering av ål i Storfiskregistret med tillägget att ål nu måste återutsättas för att registrering ska godkännas.

I praktiken har redan all ål som registrerats i Storfiskregistret de senaste åren återutsatts, exempelvis återutsattes samtliga 30 ålar som registrerades under 2022. Sedan 2007 har sportfiske efter ål endast varit tillåtet i sötvatten ovanför tre definitiva vandringshinder där ålen bedöms sakna möjlighet att vandra ut levande och bidra till artens reproduktion. Det är Havs- och Vattenmyndigheten som upprättar en lista över sådana dispensvatten. (Listade undantagna vatten finns i bilaga 6 i Fiskeriverkets föreskrifter - FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena) De ålar som registreras i Storfiskregistret är såklart även fångade i sådana vatten, främst Landsjön utanför Jönköping.

Vuxna ålar som ska vandra ut förbi tre vattenkraftverk har statistiskt sett minimal chans att överleva. Men Sportfiskarna vill nu ändå ytterligare förstärka skyddet av den akut hotade arten genom regeländringen. Fångst och registrering av ål i Storfiskregistret bedöms även fortsatt kunna ge värdefulla data om förekomsten av stor ål och även hur beståndet förändras över tid. Skulle allt ålfiske förbjudas kommer Sportfiskarna givetvis upphöra med storfiskregistrering av arten.

Kategorier: Storfiskregistret, Fiske | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv