Havsöringsfiske på västkusten – så tycker Sportfiskarnas medlemmar

Havsoring_inlagg
Sportfiskarna skickade nyligen ut en enkät till berörda medlemmar om havsöringfisket på västskusten. Nedan följer en resumé från svaren. Foto: Markus Lundgren.

Sportfiskarna har under mars månad genomfört en medlemsundersökning gällande havsöringsfiske på västkusten. 

1 april är som bekant premiären för säsongen och därmed ett heligt datum för alla öringfiskare. Eller? För att undersöka hur fiskevindarna blåser genomförde Sportfiskarna under mars månad en medlemsundersökning gällande havsöringsfiske på västkusten, från Kullens fyr till norska gränsen. Frågorna i enkäten rörde bland annat säsongens längd, minimimått, fiskemetod och antal fiskedagar. Totalt svarade 737 personer på enkäten, som har skickats till Sportfiskarnas medlemmar längs västkusten, från nordvästra Skåne till norska gränsen.

Som väntat finns det ett stort intresse för havsöringsfiske och nästan hälften av alla svarande fiskar havsöring mer än tio dagar/år, vilket tyder på att många engagerade öringfiskare svarat på enkäten. Drygt 60 % har spinn som sin primära fiskemetod, medan knappt 40 % har flugfiske med flugspö som primär fiskemetod. Omkring en procent angav svarsalternativet ”annan metod”, vilket skulle kunna vara exempelvis mete eller trolling. 

En intressant fråga är vilka månader man idag helst fiskar havsöring. Här har man kunnat ange ett obegränsat antal alternativ och inte oväntat anger de flesta (drygt 80 %) att de helst fiskar i april. 75 % anger att maj är en av favoritmånaderna och som tredje mest populära månad kommer september som drygt 55 % av de svarande angett. 

Diagram_F4_230330

Förlängd fiskesäsong?

Givetvis är frågan om säsongens längd en viktig och intressant fråga. Enkäten ställde frågan ”Vilken säsong vill du ha möjlighet att fiska havsöring i framtiden?” och erbjöd ett halvdussin svarsalternativ. Man kan konstatera att samtidigt som nästan fyra av tio tycker att nuvarande säsong 1 april till 30 september är att föredra, ville strax över hälften ha en förlängning av säsongen.

Spridningen mellan de olika resultaten är dock stor och inget tydligt alternativ kan ses. Alternativen 1 januari till 30 september och 1 mars till 30 september samlade vardera 15 % av svaren, medan alternativet med fiske hela året samlade 17 %. Alternativet 1 april till 31 december samlade 5 %. Några procent föredrog alternativet om en kortare säsong eller har angett svarsalternativet andra alternativ.

Diagram_F5_230330– Vi är mycket glada över det stora engagemanget bland våra medlemmar och det är viktigt att veta vad våra medlemmar vill. Diskussionen om en förlängd säsong är i högsta grad levande, säger Sportfiskarnas havsöringsexpert Michael Seeberg. 

Minimimått och fångstbegränsning
Även frågan om minimimått är en stor diskussionsfråga. Här tycker nästan hälften av de som svarat att nuvarande minimimått 45 cm är att föredra, men över var femte svaranden anser att man borde höja minimimåttet till 50 cm. Ett fönsteruttag på 45–60 cm, där öring över och under detta mått alltså måste återutsättas, samlade 14 %.

Diagram_F8_230331

Vad gäller fångstbegränsning gäller sedan 2014 att man får behålla två havsöringar per person och dag (så kallad bag limit). På frågan om hur många havsöringar man bör få behålla anser dock hela 57 % att det räcker med en fisk. 35 % menar att nuvarande två fiskar är rimligt. De två alternativen noll fiskar och tre fiskar eller fler samlade några procent vardera. 

Det är värt att notera att på frågan om hur många fiskar man behåller under en hel säsong har drygt hälften av alla svaranden angett att de behåller 1–2 fiskar/säsong. Knappt var femte behåller 3–5 fiskar och några enstaka fiskare har angett att de behåller 6–10 fiskar/säsong. Ungefär en fjärdedel av alla svaranden återutsätter all fångst.

Fisketillsyn och utökade fredningsområden
I enkäten gavs också möjlighet till fritextsvar och ungefär en fjärdedel av alla svaranden har nappat på den möjligheten. Många av kommentarerna i fritextssvaren handlar om den bristande eller obefintliga fisketillsynen på kusten som är en följd av länsstyrelsernas nedprioritering av kusttillsynen, trots att fisketillsynen i huvudsak skett ideellt. Avsaknaden av skyltar eller annan tydlig information rörande fredningsområden var också ett väl kommenterat ämne. Många vill se utökade fredningsområden kring bäckar och åmynningar samt bättre skydd för lekfisk både vår och höst.

Resultatet av enkäten kommer Sportfiskarna nu att diskutera med Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna. Vi är väldigt tacksamma för alla svar och gratulerar samtidigt Ingemar Sjöberg från Kärna till den fina havsöringsutrustningen från ABU som alla som svarade på enkäten hade chans att vinna i en utlottning. Slutligen hoppas vi på en riktigt bra havsöringssäsong! 

Mer info:
Michael Seeberg, Sportfiskarna
michael.seeberg@sportfiskarna.se
070-092 27 75 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske, Fiske i Göteborg, Region, Region Syd, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv