Omprövningen av vattenkraften pausas – oklart vad det innebär

torrTorrfåra nedanför Krångede kraftverk i Indalsälven. Foto: Anders Lundin

Det som många sportfiskare och vattenvänner befarat har nu formulerats i en skarp inriktning. Omprövningen av miljötillstånden för vattenkraften ska pausas.

 

Flera partier aviserade inför riksdagsvalet att de ville dra i bromsen när det gäller NAP:en, alltså den nationella planen för att förse vattenkraften med moderna miljövillkor.
När Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna presenterade Tidöavtalet så fanns vattenkraften med i avtalet som handlade om samarbetsprojekt Klimat och energi.
Tyvärr är inriktningen att omprövningen av miljötillstånd för vattenkraften ska pausas. Alltså den process som ska innebära att vattendragen i Sverige bland annat får fler fiskvandringsvägar och villkor om minimitappning.

Den formella formuleringen väcker dock en del frågetecken, och det framgår inte heller hur processen ska se ut framgent, om det exempelvis blir Havs- och Vattenmyndigheten som får i uppdrag att pausa omprövningarna.

Så här lyder texten i Tidöavtalet:

”Bättre förutsättningar för vattenkraften. Omprövningen av miljötillstånd för vattenkraften pausas tills det är kartlagt vilka konsekvenser omprövningen får för elproduktionen. Ett nytt regelverk för omprövning tas fram som säkerställer att intresset av elförsörjning väger mycket tungt, samtidigt som småskaliga aktörer inte får helt orimliga kostnader för nyprövning. Prövningen ska ta hänsyn till fiskvandringsvägar, men också återskapandet av strömmande vatten i fler tidigare torrlagda strömfåror. Det är också angeläget att ta hänsyn till att vissa sig utgör kulturhistoriskt värdefulla miljöer”.

Det ska alltså poängteras att fiskvandringsvägar och torrfåror finns med i formuleringen, men avtalet/avsiktsförklaringen öppnar onekligen för tolkningar. Det ska också nämnas att Liberalerna, som kommer att ingå i regeringen, tidigare deklarerat att partiet vill se fria vandringsvägar för fisk från fjäll till kust.

Sportfiskarna följer händelseutvecklingen och återkommer med fler detaljer när de blir kända. Förbundet konstaterar dock att det finns anledning till stor oro med anledning av den tillträdande regeringens besked, och att en paus av omprövningarna exempelvis kan innebära att situationen för den hotade ålen försämras ytterligare.

Det ska också nämnas att Sverige redan fått kritik för att aktivt undgå de miljökrav som ställs i EU:s vattendirektiv. Frågan är hur detta besked kommer att tas emot av EU-kommissionen?

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv