Vi testar riksdagspartierna

partitestet-800Bild: Freja Fors / Läs testet och se vilka partier som vill mest i våra intressefrågor inför riksdagsvalet.

För fiskbeståndens och vattenlivets framtid är höstens riksdagsval ett ödesval. Vi har därför ställt nio skarpa frågor till riksdagspartierna i ett test av vad de vill åstadkomma i våra intressefrågor. Resultatet visar på ett brett stöd i vissa av våra frågor medan andra frågor är betydligt mer bekymmersamma. Läs testet! Din röst kan göra skillnad för sportfisket och vattenmiljön.

Då utgången av det kommande riksdagsvalet är väldigt oviss är det även viktigt för förbundet att följa upp och fortsatt påverka partierna i sportfiskets ödesfrågor efter att vi fått en ny regering. Det finns exempelvis stora utmaningar för vattenmiljön, fjällfisket, miljöanpassningen av vattenkraften och för mer skarpa åtgärder i Västerhavet. Det är bland annat tydligt att Västerhavet nu har varit utfiskat så länge att många politiker idag verkar uppfatta bristen på fisk i havet som ett normaltillstånd.

Kort om vårt test:
Partierna har fått svara ”ja” eller ”nej” på nio frågor som tagits fram i samverkan med förbundets sakkunniga. Ett ja-svar ligger då i linje med vår ståndpunkt. Partierna har även fått lämna egna kommentarer på varje fråga. Utifrån främst svaren, men även kommentarerna har vi sedan gjort en sammanvägd bedömning. Skälet till detta är att partierna ibland har svarat ja, men tydligt kommenterat mot vår ståndpunkt, eller agerat annorlunda i frågan. Utifrån denna bedömning har vi sedan placerat partierna i tre kategorier: 

-Grönt ljus = starkt stöd för våra frågor
-Gult ljus = mindre starkt stöd
-Rött ljus = svagt stöd

Här nedan presenterar vi resultaten i kortfattad form med ett urval av partiernas kommentarer. Testet är med i en längre version i det kommande numret av vår medlemstidning Svenskt Fiske som har tidigarelagts för att kunna komma ut före valet.

Partiernas samtliga kommentarer till frågorna finner du på denna länk.

Testresultat:

Grönt ljus: Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna. V och MP får full pott i testet och uttrycker ståndpunkter som ligger väl i linje med förbundets. Liberalernas ståndpunkt om strandskyddet är i testet den enda som avviker från våra ståndpunkter.

Gult ljus: Moderaterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Här finns utmaningar att fortsatt föra fram förbundets ståndpunkter. Bland annat då M eller S sannolikt blir de som bildar en regering efter valet. Vi upplever att vi har en samsyn och ett starkt stöd i vissa frågor. Medan exempelvis M och C står långt ifrån oss i fråga om strandskyddet och behovet att miljöanpassa vattenkraften. C har delvis även en annan syn på behovet av att reglera yrkesfisket. S står relativt nära förbundet i flertalet frågor men verkar tyvärr fortsatt utgöra en bromskloss för utflyttning av trålgränsen och skarpa regleringar av yrkesfisket då man i regeringsställning hittills hellre tillsatt utredningar än agerat utifrån befintlig kunskap.

Rött ljus: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. KD:s kommentarer visar att partiet står mycket nära yrkesfiskets organisationer och att de närmast är oförstående inför behovet av att reglera fisket och vända den katastrofala utvecklingen i haven. KD står idag även långt ifrån förbundet då det gäller strandskyddet och miljöanpassningen av vattenkraften. SD: svarar ”nej” på fem av nio frågor och är därmed klart sämst i testet.

MicrosoftTeams-image...Fråga 1: Fjällfisket
Just nu utreds frågan om rätten till fiske och jakt i fjällen av Renmarkskommittén. Sportfiskarna anser att allmänhetens fortsatta tillgång till sportfiske i fjällen utgör ett angeläget allmänintresse och att fjällfisket utgör en viktig förutsättning för det rörliga friluftslivet i de svenska fjällen. Kommer ert parti att agera för att staten fortsatt ska garantera allmänheten en god tillgång till fjällfisket?

SOCIALDEMOKRATERNA: JA/NEJ
-Det pågår nu en utredning om en ny renskötsellagstiftning där bestämmelser som handlar om samebyars ensamrätt i förhållande till staten att upplåta jakt och fiske ska behandlas skyndsamt i ett delbetänkande som presenteras mot slutet av året. Vi avvaktar den utredningen.
MODERATERNA: JA
SVERIGEDEMOKRATERNA: JA
VÄNSTERPARTIET: JA. 
CENTERPARTIET: JA
KRISTDEMOKRATERNA: JA
LIBERALERNA: JA
MILJÖPARTIET: JA

Sportfiskarnas kommentar:
Samtliga partier hänvisar i sina kommentarer till Renmarkskommitténs arbete men alla, undantaget Socialdemokraterna, är mycket tydliga med att de förväntar sig en balanserad lösning som säkerställer allmänhetens tillgång till sportfisket i fjällen. Förbundet ser detta som ett brett och starkt stöd i frågan. Då Socialdemokraterna som regeringsparti själva tillsatt Renmarkskommittén kan de inte föregå utredningens slutsatser. Regeringen har dock beslutat att ge utredningen mer tid och nya direktiv som bland annat syftar till att säkerställa allmänhetens tillgång till fjällfisket och en hållbar förvaltning. Sportfiskarna kommer fortsatt att bevaka denna fråga mycket noga.

Fråga 2: Trålgräns
Havs- och vattenmyndigheten har nu fått i uppdrag att flytta ut trålgränsen på prov i försöksområden längs ostkusten. Samtidigt fortsätter kustnära bottentrålning utanför västkusten vilket har en kraftigt negativ miljöpåverkan på havsmiljön och hindrar återhämtningen av utfiskade fiskbestånd. Kommer ert parti att agera för en utflyttning av trålgränsen runt alla svenska kuster?

SOCIALDEMOKRATERNA: NEJ
MODERATERNA: NEJ
SVERIGEDEMOKRATERNA: NEJ

VÄNSTERPARTIET: JA. 
CENTERPARTIET: JA/NEJ
-Vi inväntar rapporten från Havs- och vattenmyndigheten om den utflyttade trålgränsen längs ostkusten innan vi tar ställning till huruvida trålgränsen bör flyttas ut runt alla Sveriges kuster.
KRISTDEMOKRATERNA: NEJ
- Vi delar inte beskrivningen av den kustnära bottentrålningen utmed västkusten. Fisket som bedrivs är långsiktigt hållbart, selektivt, skonsamt och MSC-certifierat. ICES råd för torsk i Nordsjön/Skagerrak för 2023 är +44%, något som indikerar en återhämtning.
LIBERALERNA: JA
MILJÖPARTIET: JA

Sportfiskarnas kommentar: 
I denna fråga skiljer sig partiernas ställningstagande rejält. V, MP och L är tydliga med att de vill flytta ut trålningsgränsen längs hela vår kust, åtminstone för industrifisket. S, M, C och SD stödjer regeringens tidigare beslut att flytta ut trålningsgränsen på prov i Östersjön. Däremot är dessa partier mer otydliga om hur de ställer sig till en utflyttning av trålgränsen längs västkusten. KD skiljer ut sig genom att verka sakna insikt om krisen i det sedan lång tid utfiskade och söndertrålade Västerhavet. KD var även det enda parti som inlämnade en reservation mot utflyttningen av trålningsgränsen på prov i Östersjön vid riksdagens tillkännagivande i höstas. Att man i sin kommentar som ensamt parti argumenterar emot Sportfiskarnas ståndpunkt visar av allt att döma att man tänker fiska sina röster någon annanstans i denna fråga.

Fråga 3–4: Västerhavet
Merparten av Västerhavets olika fiskbestånd är sedan länge utfiskade. Stora mängder död bifångst som dumpas under bottentrålfisket förvärrar krisen, under den senaste tiden har bland annat dumpningen av fredade hajarter och andra fiskarter uppmärksammats stort i media. Kommer ert parti att agera för att bottentrålning förbjuds i skyddade marina områden?

SOCIALDEMOKRATERNA: NEJ
MODERATERNA: JA
- Moderaterna anser att väl fungerande lokala samverkans- och skötselavtal mellan yrkesfisket och staten ska kunna undantas från förbud då det gäller bottentrålning i skyddade områden. Vi stöttar ett eventuellt EU-gemensamt förbud mot bottentrålning.
SVERIGEDEMOKRATERNA: NEJ
VÄNSTERPARTIET: JA
CENTERPARTIET: NEJ
KRISTDEMOKRATERNA: JA
- Vi delar inte bilden som frågan målar upp. Vad är det för stora mängder död bifångst som dumpas? De begränsade undantag för bottentrålning i skyddade marina områden, som Hav- och Vattenmyndigheten föreskriver, anses inte utgöra ett hot mot utpekade bevarandevärden.
LIBERALERNA: JA
MILJÖPARTIET: JA

Sportfiskarnas kommentar:
V, L och MP delar i sina svar och i sina kommentarer helt Sportfiskarnas syn på behovet att skydda känsliga marina miljöer från bottentrålning. Moderaterna svarar ”Ja” samt att de dessutom avser att stötta ett förbud mot bottentrålning på EU-nivå. De ser dock undantag från förbudet kan tillåtas. C och S vill inte ha ett förbud utan framhåller i stället åtgärder för att göra bottentrålningen mer skonsam. Samförvaltningen i Kosterhavets nationalpark framhålls av C som ett gott exempel på alternativ till ett förbud. Trots att KD svarar ”ja” på frågan kommenterar partiet att de inte alls delar synen på omfattningen av bifångster som dumpas inom trålfisket. Här har partiet uppenbart tagit till sig yrkesfiskets felaktiga budskap om trålfiskets skonsamhet. SD verkar inte heller dela problembilden med trålfiskets oönskade fångster. 

Kommer ert parti att agera för att skärpa fiskerikontrollen från ansvariga myndigheter?

SOCIALDEMOKRATERNA: JA
MODERATERNA: JA

SVERIGEDEMOKRATERNA: NEJ

- Allt svenskt fiske är och ska förbli hållbart och noga reglerat, vilket innebär en trygghet för konsumenten. Vi ser idag inget behov av ytterligare kontroller.
VÄNSTERPARTIET: JA
CENTERPARTIET: NEJ

- Centerpartiet ser inte ett behov av att i dagsläget ytterligare skärpa fiskerikontrollen.
KRISTDEMOKRATERNA: NEJ
- Fiskerikontrollen är viktig för att säkerställa efterlevnad; yrkesfiskets regelefterlevnad är generellt god. Skäl för att skärpa den mycket kostsamma fiskerikontrollen saknas, därmed inte sagt att den inte kan förbättras genom effektivisering.
LIBERALERNA: JA
MILJÖPARTIET: JA

Sportfiskarnas kommentar:
Ett relativt starkt stöd i frågan men det är uppenbart att många partier fortfarande inte ser problemet med den bristande kontrollen av yrkesfisket och det fusk med registrering av fångster som tyvärr förekommer ute till havs. MP, V och i viss mån L, är i sina kommentarer tydligast för en skärpt kontroll. Även S och M svarar ja. SD, C och KD svarar nej. 

Fråga 5: Reglering av skarvbeståndet 
Bestånden av skarv och säl har ökat kraftigt sedan 1980-talet och de konsumerar idag 10–20 gånger mer abborre och gädda längs svenska kusten än vad fritidsfisket och yrkesfisket fångar tillsammans. Skarven fortsätter även att sprida sig, bland annat allt längre norrut längs Norrlandskusten. Kommer ert parti att agera för att alla berörda länsstyrelser ska ta fram regionala förvaltningsplaner för att reglera skarvbestånden?

SOCIALDEMOKRATERNA: JA
MODERATERNA: JA
SVERIGEDEMOKRATERNA: JA
VÄNSTERPARTIET: JA. 
CENTERPARTIET: JA
KRISTDEMOKRATERNA: JA
LIBERALERNA: JA
MILJÖPARTIET: JA

Sportfiskarnas kommentar:
Det är mycket positivt med ett så starkt stöd i form av en helt enig riksdag. Dessutom kommer flera av partierna med goda idéer väl i linje med förbundets ståndpunkter. 

Fråga 6: Miljöanpassning av vattenkraften
Den nu pågående nationella prövningen av vattenkraften för moderna miljövillkor är ett resultat av breda politiska överenskommelser, som energiöverenskommelsen, samt långdragna förhandlingar mellan myndigheter och elbransch. Tusentals miljöåtgärder väntar nu på att utföras i våra vattendrag under den kommande 20-årsperioden. För många hotade arter som ålen och den unika Gullspångslaxen är miljöåtgärder inom vattenkraften akut nödvändiga. Avser ert parti att stå fast vid den tidigare överenskommelsen om miljöprövning av vattenkraften och den nationella tidsplanen för prövningen?

SOCIALDEMOKRATERNA: JA
-Den nationella planen för moderna miljövillkor beslutades av regeringen i juni 2020. Omprövningarna har nu inletts, och de kommer att genomföras under en 20-årsperiod. I samband med regeringens beslut om den nationella planen framhölls vikten av en nationell helhetssyn och att prövningarna ska baseras på ett väl underbyggt underlag. Det kan givetvis inte uteslutas att det i ett senare skede kommer fram omständigheter som gör att den gällande tidsplanen behöver justeras. Men vi Socialdemokrater ämnar att stå fast vid den nationella tidsplanen.
MODERATERNA: NEJ
- Vi menar att vattenmyndigheterna i högre utsträckning ska använda sig av möjligheterna till undantag och lättnader för att minska både kostnaderna och risken att åtgärderna påverkar befintlig vattenkrafts effekt. Riksdagen har också riktat ett sådant tillkännagivande till regeringen. Idag råder det brist på planerbar elproduktion i Sverige, därför behöver all planerbar fossilfri elproduktion värnas.
SVERIGEDEMOKRATERNA: NEJ
- Vi delar inte den beskrivning som frågan ger. Vi har tillsammans med en politisk majoritet uttalat att tidsplanen behöver justeras om inte vattendistriktens åtgärdsprogram för förvaltningscykeln 2021–2027 har fastställts när tidsfristen går ut för nästa prövningsgrupp. Vidare bör regeringen säkerställa att alla nödvändiga åtgärder för att minimera omprövningarnas negativa inverkan på vattenkraftselen vidtas och att de undantag som EU-rätten medger nyttjas fullt ut.
VÄNSTERPARTIET: JA.
- Det är självklart att vattenkraften måste vara med och ta miljöansvar och att vattenkraften ska miljöprövas, vi vill inte se några försvagningar i den överenskommelse som redan finns.
CENTERPARTIET: JA
- Den beslutade lagstiftningen är balanserad, där hänsyn ska tas till både elproduktion och biologisk mångfald. Dessutom ska viktiga värden som kulturmiljöer värnas. Det är därför avgörande att de beslutade riktvärdena och riksdagens beslut får genomslag hos myndigheter och domstolar och att exempelvis åtgärdsplaner ligger i linje med de satta målen.
KRISTDEMOKRATERNA: NEJ
- Vattenkraften, även den småskaliga, fyller en allt viktigare funktion i och med utbyggnaden av sol- och vindkraft. Miljöprövningen av småskalig vattenkraft har blivit allt för administrativt kostsam, vilket får många att tveka på att fortsätta. Genom att effektivisera prövningen och istället kunna lägga pengar på trappor för fiskvandring på fler ställen skulle både miljö-, fiske- och ekonomiska värden gynnas. Det är mycket viktigt att miljökvalitetsnormen hamnar på en rimlig ambitionsnivå. Fram till dess nya normer och regler fastställs så verksamheter kan prövas enligt dem bör den process som sattes igång för drygt tio år sedan pausas.
LIBERALERNA: JA
- Miljöanpassningen av vattenkraften kommer att leda till vissa produktionsförluster. Arbetet har dock stor betydelse och får inte tappa tempo. Ambitionsnivån ska upprätthållas. Särskilt vid de små vattenkraftverken kan den ekologiska vinsten av att anpassningar, eller till och med riva ut kraftverken, vara stora i förhållande till den ringa påverkan på kraftsystemet.
MILJÖPARTIET: JA
- Miljöpartiet har drivit på att den svenska vattenkraften ska miljöanpassas, för att säkerställa fiskens vandringsvägar för reproduktion i älvar och vattendrag. Miljöpartiet står fast vid överenskommelsen och tidplanen för prövningen. Vi vill även att Sverige ökar skyddet av fritt rinnande vatten och inför ett stopp för utbyggnad av småskalig vattenkraft.

Sportfiskarnas kommentar:
Miljöanpassningen av vattenkraften kommer att bli en ödesfråga som avgör många fiskbestånds möjlighet att överleva. Här går skiljelinjerna tydligt mellan olika partier. MP, V, L, och med vissa förbehåll S, stödjer en fortsatt nationell plan för miljöprövningen. Ett tydligt block bestående av M, KD och SD driver på för att använda alla möjligheter till undantag från att miljöpröva vattenkraften. C svarar ”ja” på frågan men har i riksdagen däremot tydligt agerat för att värna vattenkraften och motarbetat miljöprövningen. KD säger rakt ut att de vill en paus för processen och vurmar tydligt för småskalig vattenkraft, samt framhåller att fler fisktrappor är en väl fungerande lösning. Här finns uppenbara risker för bakslag för miljön i våra strömmande vatten.

Fråga 7. Strandskyddet
Strandskyddet i sin nuvarande form syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för tillgång till strandområden enligt allemansrätten och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Bland annat är ett fortsatt skydd av mindre vattendrag av avgörande betydelse för bevarande av fiskbestånd och biologisk mångfald. Avser ert parti att verka för ett fortsatt starkt strandskydd?

SOCIALDEMOKRATERNA: JA
MODERATERNA: NEJ
SVERIGEDEMOKRATERNA: NEJ

VÄNSTERPARTIET: JA. 
CENTERPARTIET: NEJ
KRISTDEMOKRATERNA: JA/NEJ
LIBERALERNA: NEJ
MILJÖPARTIET: JA

- Miljöpartiet har under den gångna mandatperioden kämpat hårt för att försvara strandskyddet i olika förhandlingsrum. Vi värnar ett starkt strandskydd och vill öka tillsynen. Vi vill även skärpa strandskyddet i hårt exploaterade områden och göra strandskyddet mer träffsäkert, så att undantag kan ges där det inte skadar naturen eller hindrar allemansrätten.

Sportfiskarnas kommentar:
Strandskyddet har stor betydelse för att skydda vattenmiljön, framför allt i mindre vattendrag. MP och V är tydligt för ett skärpt strandskydd och även S vill bevara strandskyddet. Övriga partier vill luckra upp lagstiftningen, införa mildare krav eller kraftigt förändra strandskyddet i sin nuvarande form, vilket Sportfiskarna alltså anser kan riskera både vattenmiljön och utövandet av friluftsliv. 

Fråga 8. Anslag till friluftslivet
Det nyligen höjda anslaget till friluftslivet som nu ligger på 98 miljoner kronor/år är en förutsättning för att Svenskt Friluftslivs 27 ideella organisationer ska kunna fortsätta utvecklas och starkt bidra till mer friluftsliv och en förbättrad folkhälsa. Avser ert parti att framöver minst behålla nivån på anslaget till friluftslivet?

SOCIALDEMOKRATERNA: JA
MODERATERNA: JA
SVERIGEDEMOKRATERNA: JA
VÄNSTERPARTIET: JA. 
CENTERPARTIET: JA
KRISTDEMOKRATERNA: JA
LIBERALERNA: JA
MILJÖPARTIET: JA

Sportfiskarnas kommentar:
En enig riksdag vill fortsätta satsningen på friluftslivet!

Fråga 9: Anslag till vattenmiljöarbetet
Det årliga anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö utgör grunden för merparten av de konkreta vattenmiljöåtgärder som genomförs i Sverige. I år fördelades bland annat 1 129 565 tkr till Havs- och vattenmyndigheten att disponera för olika åtgärdsområden. Avser ert parti att minst bibehålla nivån på anslag 1:11 i er budget?

SOCIALDEMOKRATERNA: JA
MODERATERNA: JA
SVERIGEDEMOKRATERNA: JA
VÄNSTERPARTIET: JA. 
CENTERPARTIET: JA
KRISTDEMOKRATERNA: JA
LIBERALERNA: JA
MILJÖPARTIET: JA

Sportfiskarnas kommentar: 
Alla partier uttrycker här en tydlig och positiv vilja att fortsatt satsa på vattenmiljön. Anslaget 1:11 ligger till grund för många av
Sportfiskarnas fiskevårdsprojekt landet runt. En nedskärning av anslaget skulle även få negativa följder för alla länsstyrelsers verksamhet. Förbundet kommer nu bevaka att partierna även lever upp till detta löfte i kommande budgetprocesser i riksdagen.

Kategorier: Miljö, Förening, Fiskekort nyheter, Pressrum | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv