Restaureringsarbete i Ståstorpsån

Åmossarna-före-och-e...

Bild: Före restaurering och efter restaurering. Just nu ser området lite styggt ut, men kommer till nästa år vara grönt och fint.

Just nu pågår årets restaureringar av Ståstorpsån, Trelleborgs kommun. Ån rinner igenom ett högintensivt jordbrukslandskap med höga halter av näringsämnen och är kraftigt hydromorfologiskt påverkat. Restaureringsinsatser har genomförts längs ån sedan 2019 av en markägarföreningen SEF (Ståstorpsån Ekonomiska Förening) som bildades för att kunna genomföra åtgärder längs Ståstorpsån för att bland annat minska övergödningen i havet. Sportfiskarna har varit inblandade i Ståstorpsåprojektet sedan 2020 och är sedan 2021 projektledare. Exempel på åtgärder som görs i projektet är våtmarker, tvåstegsdiken, återmeandringar, trädplanteringar och biotopvård. 

I år anläggs 450 meter tvåstegsdiken som medför att vatten vid högflöde svämmar över tvåstegsdikets terrasser så att partiklar med fosfor kan sedimentera på terresserna och att kväve kan omvandlas till kvävgas med hjälp av denitrifikationsbakterier som trivs i grunda vattenmiljöer. Tvåstegsdiken medför dessutom att översvämningsrisken på viktig åkermark minskar då vatten istället kan ansamlas på terrasserna och inte bredda över det tidigare dikets kanter och orsakar översvämning på omkringliggande mark.

Vidare genomförs i år också restaurering av tre stycken våtmarker (eller sjöar) i området Åmossarna inom Ståstorpsåns avrinningsområdet. Våtmarkerna var tidigare mer eller mindre igenvuxna och hade därmed sämre förmåga för näringsretention. Nu kommer grunda vikar återigen få se solljuset och där kommer denitrifikationsbakterier trivas och fosforpartiklar kan sedimenteras igen. Den biologiska mångfalden kommer också att öka då djur och växter som trivs i öppna marker kommer gynnas av åtgärderna. Exempelvis är förhoppningen att gäddor ska få nya lekområden i vikarna som tidigare var svåråtkomliga för lekmogna individer. Fler gäddor i Åmossarna minskar andelen vitfisk som ökar andelen djurplankton som i sin tur minskar andelen växtplankton som orsakar algblomning och sämre vattenkvalitet.

Vattenvårdsprojekt på intensivt brukad jordbruksmark är ofta komplicerat och kräver noggrann planering då flera intressen ska vägas emot varandra. En viktig aspekt när man gör åtgärder i jordbruksvatten är att åkermarken och dess funktion ska bibehållas, eller bli ännu bättre. Ett sätt för att uppfylla detta är bland annat att de schaktmassor som uppstår vid vattenvårdsåtgärderna ska användas till att fylla svackor på åkermarken som ofta översvämmas och där grödan blir vattenskadad.

För mer information om Ståstorpsåprojektet besök www.stastorpsan.se eller se filmen om projektet på Youtube här.

Projektet finansieras bland annat av Länsstyrelsen Skåne via LONA- och LOVA-medel.

 

Kategorier: Miljö, Region, Region Syd | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv