Nya åtgärdsprogram klart för Vattenmyndigheterna

voxnan-hylstrommen-8...Foto: Bengt Olsson / Sportfiskarna hoppas på mer åtgärder för att förbättra vattenmiljön.

Vattenmyndigheterna som ska genomföra EU:s vattendirektiv i Sverige fick nyligen sina åtgärdsprogram godkända av regeringen.

De nya programmen för landets fem vattendistrikt sträcker sig över åren 2021–2027. Godkännandet från regeringen är ett viktigt steg för att bland annat trygga dricksvattenförsörjning och för att åtgärda övergödning, miljögifter och andra miljöproblem. Regeringen konstaterar i sitt beslut att de flesta av åtgärderna handlar om grundläggande åtgärder, alltså sådant som egentligen redan är minimikrav enligt gällande lagstiftning.

– Arbetet med att leva upp till kraven i EU:s vattendirektiv till 2027 behöver skyndas på. I och med dagens beslut kan detta viktiga arbete fortsätta samtidigt som det blir tydligare för alla berörda parter vad som gäller, kommenterade klimat- och miljöminister Annika Strandhäll i en pressrelease den 9 juni.

Ett 40-tal kommuner samt Havs- och vattenmyndigheten hade begärt prövning av åtgärdsprogrammen under 2021 då de ansåg att förslaget från Vattenmyndigheterna bröt mot gällande lagstiftning och att åtgärderna inte var finansierade.
De förslag till fysiska åtgärder som finns i VISS (en databas över landets vattenförekomster framtagen av Vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och HaV) är just förslag, och ska enligt regeringens bedömning ses som en scenarioanalys. Den ekonomiska analysen utgår från dessa.

- De fysiska åtgärderna ska anpassas efter lokala förutsättningar och behov. Vattenmyndigheterna ger förslag för att hjälpa de som ska utföra fysiska åtgärder. Men det är åtgärdsmyndigheterna och kommunerna som ska se till att åtgärderna utförs utifrån behoven i varje vatten. De får avgöra närmare vilka fysiska åtgärder som ska genomföras och hur, så länge resultatet blir detsamma – att miljökvalitetsnormerna följs, förklarar Irene Bohman vattenvårdsdirektör vid Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt.

I den bästa av världar innebär godkännandet av åtgärdsprogrammen att det nu kommer att genomföras fler konkreta miljö- och fiskevårdsåtgärder i våra vatten.

Läs mer här: Vattenmyndigheterna

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv