Sportfisket i Vänern – stort ekonomiskt värde för angränsande kommuner

bat_vanern

Sportfiskets värde för kommunerna runt Vänern beräknas lågt räknat generera drygt 90 miljoner kronor. Foto: Mathias Arnham.

Sportfiskarna har lagt grunden för en undersökning av vad sportfisket i Vänern genererar ekonomiskt till sjöns angränsande kommuner. Arbetssätt och metod har utformats för att kunna användas i liknande projekt i andra vatten.

Både inhemska och utländska sportfiskare söker sig till den allt mer populära sjön Vänern och dess erkänt goda fiske efter lax, öring, gädda och andra arter. Vänern är också arena för ett ökande antal fisketävlingar med ett stort antal deltagare som i samband med dessa tävlingar både bor och utnyttjar andra samhällsfunktioner vid dessa arrangemang. Till detta kommer det stora antal invånare som bor kring vår största sjö och nyttjar den för fiske och friluftsliv. Fisket i Vänern är alltså en resurs som nyttjas av många men det saknas detaljerad och tillförlitlig kunskap om det samhällsekonomiska värdet kopplat till sportfisket. Genom att åskådliggöra för beslutsfattare hur mycket sportfisket omsätter inom Vänerkommunerna vill Sportfiskarna visa på värdet av ett bra fiske i Vänern samt belysa vikten av fiskevård, förvaltning och andra fiskefrämjande åtgärder.

Enkäter till målgruppen sportfiskare
En arbetsmetod har tagits fram och testats vid en pilotundersökning. Undersökningsmetoden är uppbyggd på en enkät som sedan distribueras med olika tillvägagångssätt där Sportfiskarna träffar målgruppen sportfiskare i Vänern. Det har även gjorts en enklare resultatsammanställning över insamlande data från pilotundersökningen. Pilotundersökningen pågick under en begränsad period med syfte att testa framarbetade insamlingsmetoder. Presenterade siffror bör därmed tolkas med försiktighet men Sportfiskarna vill ändå åskådliggöra dess omfattning. Inte bara för att visa det potentiella värdet av fisket i Vänern, utan också behovet av att fortsätta med denna typ av undersökningar, för att åskådliggöra sportfiskets ekonomiska värde.

Trollingfiskarna toppar utgiftslistan
Enligt enkätsvaren visar resultatet att en sportfiskare, i samband med en fiskdag spenderar 1244 till 2022 kronor med ett genomsnitt på 1633 kronor, inom Vänerns tretton angränsande kommuner.  Det framgår även att de totala utgifterna som en sportfiskare spenderar i Vänerkommunerna årligen ligger mellan 23 399 och 45  409 kronor, med ett medelvärde på 34 404 kronor.

Den kategori av sportfiskare med de högsta genomsnittsutgifterna som spenderas i närområdet är lax- och öringfiskarna. Årligen spenderar en lax- och öringfiskare någonstans mellan 10 685 och 42 849 kronor med ett medelvärde på 26 767 kronor. En gäddfiskare spenderar någonstans mellan 9512 och 23  192 kronor med ett genomsnitt på 16  352 kronor, vilket listar dem som nummer två.

Som synes har sportfiskare mycket hög betalningsvilja och att de omsätter stora summor pengar lokalt råder det inget tvivel om.

Svårräknade fiskedagar
Det fria fisket i Vänern innebär att det är svårt att få fram exakta siffror över totala antalet fiskedagar som genomförs under ett år. De försvårar möjligheterna att få en uppskattad totalsumma på de årliga utgifterna inom Vänerkommunerna. För andra vatten kan sådana siffror genereras från exempelvis fiskekortsförsäljning.

Enligt Havs- och vattenmyndigheten lades uppskattningsvis mellan 72 781 och 343 238 fiskedagar i Vänern med handredskap under år 2019, med ett estimat på 208 009 fiskedagar. I dagsläget är det svårt att vikta HaV:s siffror mot de i enkäten, då en majoritet av enkätsvaren kommer från Sportfiskarnas medlemmar. Ett rimligt antagande är att medlemmar inom förbundet har sportfiske som särskilt intresse och dess konsumtionsvanor i samband med fiske är betydligt högre än gemene man, som fiskar några enstaka dagar per år. Uppräkningen blir härmed osäker och troligtvis överskattad, vid en sådan applicering.

Över 90 miljoner kronor
Sportfiskarna har baserat på de erhållna enkätsvaren valt att göra ett antagande att sportfiskare med sportfiske som särskilt intresse enskilt står för HaV:s låga uppskattning på 72 781 fiskedagar. Räknar vi upp HaV:s låga beräkning med pilotundersökningens låga estimat gällande utgifter per fiskedag resulterar detta i 90 539 564 kronor som årligen landar inom Vänerns tretton kommuner, tack vare fisket i sjön.

Resultatet från förstudiens pilotundersökning ger oss förstås inte svaret på hur mycket sportfisket i Vänern är värt för närområdet, vilket heller aldrig varit syftet. Det ger oss dock en fingervisning av det stora ekonomiska värde som vår fritidssysselsättning genererar på ett lokalt plan samt hur viktigt det är med ett bra fiske i Vänern. Sportfiskarna jobbar fortsatt med att designa undersökningsmetoden som i närtid ska kunna sättas i verket, och som på sikt även ska kunna användas på andra sportfiskevatten i Sverige.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Region Mitt , Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv