Bevara fjällfisket för alla

fjallfiske-gunnar-we...Foto: Gunnar Westrin / Fjällfisket har mycket stor betydelse för allmänhetens möjlighet att bedriva ett aktivt och hållbart friluftsliv.

Sportfiskarna anser att staten ska garantera en väl fungerande och hållbar förvaltning av fjällfisket.

Den så kallade Renmarkskommittén har nu presenterat förslag till möjliga handlingslinjer för ett första steg till nytt system för fiske och jakt på statens marker i fjällen. Förslagen baseras på att övriga samebyar enligt lag ges motsvarande ensamrätt som Girjas sameby tilldömdes av HD. Det finns även ett alternativ som innebär att man inte gör något i det kortare perspektivet utan låter frågan om vad som gäller för övriga samebyar avgöras i domstol.

Sportfiskarna har tagit del av förslagen och bedömer att det finns stora osäkerheter förknippade med utredningens förslag. Resultatet för fisket inom Girjas sameby har tyvärr hittills utgjort ett avskräckande exempel för sportfiskare då allmänheten med undantag från folkbokförda i Norrbottens län är helt utestängda från fortsatt fiske i klassiska sportfiskevatten som exempelvis Kaitumälven. Sportfiskarna bedömer att detta är ett möjligt scenario också för resterande statliga fjällvatten vilket vi i förlängningen inte kan acceptera.

Enligt Renmarkskommitténs direktiv ska ett nytt system för upplåtelser presenteras i utredningens första betänkande redan i november. Men det finns många viktiga frågor som behöver utredas innan man kan föreslå ett nytt system som baseras på att det är samebyarna som har upplåtelserätten, till exempel: Vem bär ansvaret för vilt- och fiskevård samt övrig förvaltning? Vilka vatten kommer att upplåtas till allmänheten? Vad kommer det att kosta? Kommer möjligheterna till arrenden för klubbar och föreningar att upphävas? Kommer fisket och förvaltningen på privata vatten att påverkas i förlängningen?

I de olika handlingslinjerna finns förslag på hur staten kan agera för att få samebyarna att upplåta vatten till allmänheten. Alltifrån frivilliga överenskommelser mellan samebyar och lokala fiskeintressen eller lösningar som bygger på samverkan med myndigheter, till alternativ där staten genom expropriation kan säkra fortsatta upplåtelser av fiske och jakt.

Sportfiskarnas samlade synpunkter på utredningens förslag är att det inte är rimligt att redan till hösten gå fram med en enhetslösning som baseras på samisk ensamrätt som kommitténs direktiv föreskriver. Det krävs fortsatt utredning om viktiga frågor och kommittén måste ges tilläggsdirektiv för detta. Under tiden får alternativet status quo (handlingslinje 1) råda.

Sportfiskarnas ståndpunkter angående det framtida fjällfisket är:

- Fjällfisket har en lång tradition och är en av de allra viktigaste tillgångarna för svenskt sportfiske och för det rörliga friluftslivet. Det utgör ett angeläget allmänintresse.

- Sportfiske i fjällen kan regleras och hanteras så att det inte medför några betydande olägenheter för renskötseln eller miljön i övrigt.

- Den situation som uppstått med utestängning av allmänheten från fortsatt fiske i attraktiva sportfiskevatten inom Girjas sameby är i förlängningen helt oacceptabel.

- Det åligger ytterst staten att säkerställa att allmänheten har fortsatt tillgång till fjällfiske på statens vatten i motsvarande omfattning, med motsvarande inriktning samt till motsvarande rimliga kostnad som i det nuvarande upplåtelsesystemet.

- Staten ska tillse att det fortsatt finns en väl fungerande och hållbar förvaltning av fiskbestånd, fiske och vatten i fjällen.

- Fiskeklubbar och fiskeförvaltande föreningar ska tillförsäkras fortsatta upplåtelser av statens vatten på rimliga villkor.

- Fisket ska vara tillgängligt för alla oavsett nationalitet eller etnisk härkomst.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske, Pressrum, Region Norr, Fiskekort nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv