Havs- och vattenmyndigheten rekommenderar att storskaligt trålfiske flyttas ut i Östersjön

MicrosoftTeams-image...

Havs- och vattenmyndigheten rekommenderar nu regeringen att flytta ut det storskaliga trålfisket till 12 sjömil från baslinjen i delar av Östersjön.

Sänkta fiskekvoter, ett försök med stopp för trålfartyg över 24 meter samt fortsatta åtgärder för att restaurera havens ekosystem. Det är Havs- och vattenmyndighetens (HaV) tre huvudpunkter när myndigheten redovisar det omtalade regeringsuppdraget för att skydda kustlekande bestånd av sill/strömming i norra Egentliga Östersjön.

Efter åratal av varningssignaler från det kustnära yrkesfisket och sportfiskare längs stora delar av ostkusten gav regeringen i början av 2021 HaV uppdraget att utreda hur fiskeregleringar kan utvecklas för att skydda kustlekande bestånd av sill/strömming i norra Egentliga Östersjön. Bakgrunden är kraftigt minskade fångster och avsaknad av större strömming för det kustnära fisket, vilket har sammanfallit i tid med det storskaliga industrifiskets enorma uttag av kustnära strömmingsbestånd det senaste decenniet.

HaV:s underlag redogör i huvudsak på ett föredömligt sätt hur viktig strömmingen är för ekosystemet, bl.a. strömmingens roll som predator på spigg och dess centrala roll som föda för andra predatorer, såväl fisk som den ökande sälstammen. Rapporten belyser även att det sannolikt finns separata bestånd och att förvaltningen inte beaktar detta.

När HaV nu presenterar uppdraget vill man bland annat starta ett vetenskapligt projekt som innebär fiskestopp för svenska, finska och danska trålfartyg över 24 meter inom fyra till tolv nautiska mil utanför delar av ostkusten. Kortfattat innebär detta att det storskaliga industrifisket flyttas längre ut från kusten, en mycket efterlängtad åtgärd inte minst för det småskaliga kustfisket.
Kvoten på sill/strömming i centrala Östersjön har minskat med hela 77 % sedan 2018, men detta har inte varit tillräckligt för att exempelvis återfå en mer naturlig ålder- och storleksstruktur i beståndet.

Ytterligare en tydlig uppmaning i redovisningen av uppdraget handlar därför om att fisketrycket behöver sänkas ytterligare. Underlagen från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har varit tydliga och Havs- och vattenmyndigheten går nu så långt som att rekommendera att kvoterna läggs under den nivå som kallas för Maximum Sustainable Yield (MSY) för att ge bestånden en chans att återhämta sig. Sportfiskarna konstaterar att HaV i detta fall går ovanligt långt i sin uppmaning till regeringen för att skydda strömmingen.

–En mycket välbehövlig åtgärd, men den ska genomföras också. Än kan det finnas en chans att rädda strömmingen innan ett totalt fiskestopp och en haverikommission för hela förvaltningen av Östersjön måste tillsättas. Det är nu extra viktigt att Sverige driver denna fråga i Östersjöns regionala forum BALTFISH och förankrar det med övriga medlemsstater inför rådsmötet i oktober där fiskekvoterna beslutas, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

Sportfiskarna har drivit frågan om det allvarliga läget för strömmingsbestånden längs ostkusten extra hårt de senaste åren, bland annat genom kampanjen ”Rädda Strömmingen”. Regeringsuppdraget har varit avgränsat till havsområdet från Öland i söder upp till Ålands hav i norr. Samtidigt har behovet av fredningsområden och skydd från det storskaliga industrifisket varit minst lika stort i Bottenhavet och Bottenviken. HaV betonar dock i redovisningen att ”de analyser som återges i detta regeringsuppdrag även är applicerbara i dessa områden”.

–Försiktighetsprincipen är tydligt formulerad. Även om uppdraget var snävt avgränsat är det därför viktigt att regeringen skyndsamt implementerar regeringsuppdragets analys och slutsatser även för resten av ostkusten, betonar Sten Frohm.

Läs mer om regeringsuppdraget här.

 

 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv