Framtagna selektiva redskap - möjlighet eller slöseri av skattepengar?

Trålare800pixfotoAnd...
Foto: Anders Nicander.

Det är ytterst oklart om redskapsutveckling är en realistisk möjlighet för att komma till rätta med oönskade bifångster och utkast.

För att underlätta för yrkesfiskare att ställa om verksamheten och anpassa den till landningsskyldigheten har det sedan 2014 lämnats medel i statsbudgeten för att utveckla mer skonsamma och selektiva redskap. Havs- och vattenmyndigheten och Statens jordbruksverk ansvarar för att fördela medlen. Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Aqua) har därför upprättat ett sekretariat vid Havsfiskelaboratoriet i Lysekil. Sekretariatet ansvarar för genomförandet som ska främja innovation och utveckling av selektivt och skonsamt fiske. Läs mer här.

Fram till och med oktober 2021 har det genomförts 40 projekt. Flertalet rör möjligheterna att minska bifångster vid trålfiske i västerhavet efter fisk, havskräfta och räka. Några projekt rör utveckling av burar för fiske efter räka och torsk, vilket skulle kunna vara ett alternativ till trålfiske. För fiske efter havskräfta finns det sedan mer än 40 år tillbaka bärkraftigt fiske med burar. För traditionellt räkfiske på djupt vatten långt ut till havs är burar sannolikt inte ett alternativ.

SLU har i en syntesrapport (Aqua reports 2018:9) utvärderat 34 genomförda projekt. Rapporten sammanfattar den vetenskapliga utvärderingen, respektive redskapets tillämpbarhet i verkligt fiske samt behov av förvaltningsåtgärder och/eller andra incitament för att redskapen verkligen skall komma till bred användning i fisket. Endast två projekt hade då rapporten publicerades statusen ”upptagen i fisket", vilket SLU bedömde som ett stort problem. Flera projekt som avslutats ansågs underlätta för fisket att följa landningsskyldigheten, men hade trots det inte kommit till användning inom näringen. Krångliga regelverk, bristfällig incitamentstruktur och det nya fördelningssystemet i det demersala fisket nämns ofta som bidragande orsaker till den bristfälliga användningen.

Havs- och vattenmyndigheten har inte redovisat någon samlad utvärdering av verksamheten och kostnaderna. Frågorna om faktisk användning och effekt på bestånden på kort och lång sikt förblir obesvarade. Det är därför ännu ytterst oklart om mer selektiva trålar är en realistisk möjlighet för att komma till rätta med oönskade bifångster och utkast.

Exempel på genomförda projekt:

Förbättrad selektivitet i torsktrålar

Aqua report 2016:8 , Aqua report 2018:4

Kombinationsrist för utsortering av fisk och små räkor

Aqua reports 2016:8 

Selektivitet i räktrål med rist

Aqua reports 2018:2 

Selektivitet anpassad för små räktrålare

Aqua reports 2016:8, Aqua reports 2018:4 

Minskad bifångst i demersalt trålfiske efter havskräfta

Aqua reports 2018:2

Minskad bifångst i demersalt trålfiske efter havskräfta och fisk

Aqua reports 2018:2

Ökad användning av utvecklade redskap

Aqua reports 2020:09 

Utprovning/utveckling av sälsäkert, selektivt burfiske efter torsk och plattfisk

Aqua reports 2018:4

 

Kategorier: Rädda Västerhavet | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv