Dumpningen av bottentrålningens bifångster fortsätter i Västerhavet

fiskeutrustningFiske...
Trålfisket i Västerhavet omfattas av mycket stora utkast. Foto: Anders Nicander.

Den mycket omfattande dumpningen av bifångster från trålfisket efter kräfta och fisk i Skagerrak och Kattegatt fortsätter.

Tillsammans fångade svenska och danska trålare 131 000 ton fisk och skaldjur vid fiske med bottentrålar i Skagerrak och Kattegatt under åren 2015–2019. Av detta beräknas minst 30 % vara oönskade bifångster som dumpas till havs. Det innebär att uppskattningsvis 38 000 ton fisk och skaldjur dumpades.

Från och med 2015 implementerades reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik och därmed skyldigheten att föra iland all fångst. Syftet bakom reformen var bland annat att komma till rätta med orapporterade fångster och att skapa incitament för utveckling av mer storleks- och artselektiva redskap.

SLU Aqua redovisade 2018 resultat från provtagningar ombord på fiskefartygen i rapporten ”Atlas över svenskt kust- och havsfiske 2003–2015 ”. Rapportens syfte var att utgöra referens till reformens effekter på fångster och fiske. Rapporten visade att utkasten från bottentrålfisket i Skagerrak och Kattegatt historiskt varit mycket stora. Periodvis ända upp till dubbla kvantiteten jämfört med det som fördes i land. Mer än 60 arter ingår i bifångsterna. Endast ett fåtal av dessa förvaltas med kvoter och mer än rudimentära kunskaper om bestånden.

Rapporten visar också tydligt att det är uppväxande individer som fångas och kastas. Exempelvis kastas minst 90 % av alla fångade torskar om man räknar i antal och inte i vikt. Det helt övervägande antalet torskar som fångas är långt mindre än 45 cm. Den dumpade torsken är i genomsnitt ca 34 cm.

Källa: ICES, Europeiska unionen 2020 - Fisheries Dependent Information – FDI och Havs- och Vattenmyndigheten/SLU Aqua.

 

 

Kategorier: Rädda Västerhavet, Fiske i Göteborg | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv