Fortsatt ont om gäddyngel i Göta älv och Nordre älv

Gaddyngelinventering...Foto: Jonathan Bark / Tyvärr visade årets inventering på ett fortsatt dåligt resultat.

Sportfiskarna har under våren 2021 inventerat gäddyngel i Göta älv och Nordre älv. Årets inventeringar visar likt förra året på dålig rekrytering av gäddyngel i detta klassiska vatten för storgädda.

I Göta älv (från delningen i Bohus upp till Signehög) fångades enbart tre gäddyngel inom fyra lekområden, trots en större ansträngning i år jämfört med år 2020, då det fångades 10 gäddyngel. I Nordre älv fångades fler yngel i år, 13 st, jämfört med år 2020  då 2 stycken noterades. Det fångades bland annat fler gäddyngel nedströms Nordreälvsbron samt ett fåtal på den nya lokalen Munkholmen.

Tätheterna av gäddyngel är fortfarande väldigt låga i älven. Nedströms Nordreälvsbron i Nordre älv var tätheten av gäddyngel högst, men tätheten 0,08 gäddyngel/m2 får ses som en väldigt låg siffra. 

Gaddyngel-Dossebacka...Foto: Jonathan Bark / Ett av älvens fåtaliga gäddyngel.

Inom fyra lekområden i Göta älv uppströms delningen i Bohus (Signehögsholmen, Äskekärr, Dössebacka och Stora Viken) fångades totalt tre gäddyngel vid årets inventeringar. Att det produceras så få gäddyngel inom dessa områden är oroväckande. Lek observeras varje år inom flera av de fina lekområdena i älven men vi fångar ändå väldigt få yngel. I år var förhoppningarna stora då det observerats färre antal sälar under gäddans lekperiod jämfört med år 2020. Orsakerna till den dåliga rekryteringen av gäddyngel beror säkerligen på flera faktorer där vattenregleringen och fartygstrafiken, som orsakar stora svallvågor, troligtvis är de två största problemen. 

Sportfiskarnas målsättning är att kommande år kunna genomföra åtgärder för att gynna gäddans lek och uppväxt i Göta älvs dalgång. Det kan handla om att återställa våtmarker i tillrinnande diken, gräva laguner i älvens strandkanter eller klippa bort vass och kaveldun så att fler områden för gäddlek blir tillgängliga. Vattenregleringen måste skötas på ett bättre sätt och inte fluktuera så snabbt som den gör nu. Blir inte vattenregleringen bättre i Göta älv så är åtgärder sannolikt verkningslösa och gäddbeståndet kommer att fortsätta minska. 

Hur man minskar skador från fartygstrafiken är ingen lätt fråga, med det hårt trafikerade Göta älv – Vänerstråket. Åtgärder som skulle kunna minska svallvågorna torde få positiv effekt, exempelvis hastighetsbegränsningar, eller om man skulle kunna skapa någon form av erosionsskydd för att skydda viktiga lekmiljöer eller att transporterna lokaliseras om.

Inventeringen av gäddyngel är finansierad med fiskevårdsmedel från Länsstyrelsen samt medel från Göteborgs stad.

Läs mer här:

Rapport: Gäddyngelinventering i Göta älv och Nordre älv 2021

Webbnyhet: Inventering avslöjar kris för gäddan i Göta älv och Nordre älv

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Väst, Fiskekort nyheter, Fiske, Fiske i Göteborg | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv