Seger för Östersjön: nio skarpa åtgärdsförslag klubbades i riksdagen

JK-Fotografie-Design...Foto: JK-Fotografie-Design-shutterstockcom / Flera av förslagen kan få stor inverkan på hur fisket bedrivs i Östersjön.

Efter en debatt i riksdagen röstade en bred politisk majoritet i går igenom nio förslag på åtgärder för att vända den dåliga utvecklingen i Östersjön.

Förslagen från Miljö- och jordbruksutskottet rör bland annat en utflyttning av trålgränsen i Östersjön, översyn av förvaltningsplaner, ökad jakt på skarv och säl men även fler åtgärder för att minska vattenkraftens påverkan på hotade arter. Sportfiskarna är mycket nöjda med den brett förankrade politiska viljan att agera för ett mer hållbart fiske i Östersjön och en förbättrad vattenmiljö. Förbundet kommer nu fortsatt bevaka processen så att åtgärderna även genomförs.

-Förslagen ligger mycket väl i linje med de frågor Sportfiskarna under lång tid har drivit gentemot myndigheter, departement och de olika riksdagspartierna. En utflyttning av trålgränsen har vi exempelvis drivit i flera decennier. Beslutet i riksdagen är därmed en seger för förbundets arbete och vi vill ge en stor eloge till de framsynta politiker som nu drivit dessa frågor, kommenterar Sten Frohm, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Flera av förslagen kan få stor inverkan på hur fisket bedrivs i Östersjön. Med en utflyttad trålgräns, en översyn av förvaltningsplanen för torsk, sill, strömming och skarpsill, samt ett bättre kunskapsunderlag från forskarna på ICES kan fisket bli mer anpassat efter beståndsstatusen för de olika arterna. Efter riksdagens beslut är det nu upp till regeringen att genomföra de olika åtgärderna. 

Sammanfattning: nio åtgärder för att rädda fiskbestånden i Östersjön:
Riksdagen uppmana regeringen att
-agera för att dels flytta ut trålgränsen på prov, dels - med vissa undantag - begränsa det trålfiske som tillåts innanför trålgränsen
-verka för en ny översyn av förvaltningsplanen för torsk, sill, strömming och skarpsill i Östersjön
-se till att Sverige är aktiv som medlem i regionala samarbetsorgan och i Internationella havsforskningsrådet (ICES) genom att bland annat ta till vara på möjligheten att begära underlag från ICES
-se till att bland annat det småskaliga fisket, fisket som går direkt till livsmedel och tillhörande förädling och beredningsindustri inte drabbas oproportionerligt negativt, exempelvis om fiskekvoterna sänks kraftigt
-komma med ytterligare konkreta åtgärder för att minska regelkrånglet vid licensgivning för småskaligt fiske och fiskförädling, bland annat för att underlätta för nyrekrytering och generationsskiften
-öka jakten på skarv genom att tillåta allmän skyddsjakt på skarv på eget initiativ och utreda möjligheterna till allmän jakttid på skarv, samt överväga ytterligare åtgärder för att begränsa skarvstammens tillväxt
-öka jakten på säl genom större licenstilldelning för säljakt och genom att underlätta för de jägare som jagar säl.
-agera för att begränsa tillväxten av storspiggsbestånden
-ta initiativ för att få bättre kunskapsunderlag om vattenkraftverkens ekologiska betydelse och passagelösningar samt fler åtgärder i fråga om vattenkraftverkens påverkan på hotade arter.

Läs hela betänkandet från Miljö- och jordbruksutskottet här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv