Lax, torsk och strömming på agendan när Sportfiskarna träffade Näringsdepartementet

tarno-oresund-800Foto: Sportfiskarna / Regleringarna av torskfisket i Öresund kommer att drabba turbåtsnäringen hårt samtidigt som möjlighet till ersättning för denna typ av näring saknas.

Sportfiskarna hade onsdag 20 oktober ett möte med Näringsdepartementet för att diskutera viktiga fiskefrågor.

När Sportfiskarna under onsdagen träffade Näringsdepartementet handlade mycket om lax, torsk och strömming samt de beslut som togs under förra veckans ministerrådsmöte i Luxemburg. Även sportfiske efter tonfisk samt problemen med efterlevnad och kontroll av landningsskyldigheten i västerhavet var med på agendan.

Näringsdepartementet inledde mötet med att bekräfta att det var långa nattliga förhandlingar innan besluten om fiskekvoter för Östersjön med tillhörande regleringar för fritidsfisket till slut kunde tas. Miljömålsberedningens betänkande Havet och människan lämnades till regeringen i januari 2021. I budgetpropositionen för 2022 aviserar regeringen att en havsmiljöproposition kommer lämnas till riksdagen under våren 2022 och samtidigt föreslås en satsning om drygt 100 miljoner kronor per år från och med år 2023 för att genomföra förslagen. Näringsdepartementet har också presenterat regeringens nya strategi för hållbar turism och växande besöksnäring.

Reglering av lax- och torskfisket
Vad gäller regleringen av laxfisket till havs betonade Sportfiskarna att vi är mycket positiva till den beslutade utfasningen av mängdfångande laxfiskeredskap ute till havs, något förbundet har arbetat för i flera decennier. Sportfiskarna är också mycket glada för att möjligheten till trollingfiske efter lax fortsatt finns kvar. Samtidigt framförde vi åsikten om att den kompensationsodlade laxen är en resurs som ska kunna nyttjas i högre grad och inte begränsas till en fisk i trollingfisket. En problematik som diskuterades och som Näringsdepartementet är väl medvetna om är att flera länder runt Östersjön inte fenklipper sin odlade lax. Ett annat problem som Sportfiskarna lyfte är de återkommande problemen med dålig rapporteringsvilja i det norrländska yrkesfisket efter lax.

Även för torskfisket runt Östersjön, som för svenskt vidkommande försiggår i det trålningsfria Öresund, betonade Sportfiskarna att det är mycket bra att fortsatta sportfiskemöjligheter finns kvar. Sportfiskarnas önskemål om att Öresund framgent ska hanteras som ett separat förvaltningsområde är väl känt hos Näringsdepartementet. Samtidigt innebär de nu kraftigt neddragna fångstmöjligheterna för nästa år att operatörer inom sportfisketurism drabbas oerhört hårt, med stora uppsägningar och kraftigt inkomstbortfall som följd hos flera stora företag. Sportfiskarna betonade att möjligheten till ersättning för denna typ av näring saknas.

Skydd av strömming en kärnfråga
En viktig fråga för Sportfiskarna som också lyftes under mötet är den om ett stort fredningsområde i södra Bottenhavet, ett förslag som nyligen lämnades in till näringsminister Ibrahim Baylan. Sportfiskarnas absoluta uppfattning är också att behovet av en reglering av det storskaliga industrifisket efter strömming samt en utflyttning av trålgränsen längs hela den svenska kusten är skriande.

Sportfiske efter tonfisk
Avseende möjligheten till ett svenskt sportfiske efter tonfisk kommer Sportfiskarna att ha fortsatt kontakt med bland annat Näringsdepartementet i frågan. Nyligen meddelade Danmark att man från politiskt håll förhandlat till sig en liten kvot för tonfisk, som den senaste månaden inneburit ett välorganiserat sportfiske där även svenska sportfiskebåtar deltagit. Fångsterna har provtagits för vetenskapliga ändamål.

I takt med återkomsten av starka tonfiskbestånd byggs nu ett sportfiske efter tonfisk upp i flera länder och inkomsterna för kustsamhällens hotell, restauranger och gästhamnar skulle kunna öka kraftigt. Uttaget av fisk skulle vara försumbar sett till den totala Atlantkvoten. Fisket sker dessutom från mitten av augusti och framåt, alltså utanför den vanliga turistsäsongen. Efter de senaste årens märkningsprojekt i svenska vatten finns nu en uppbyggd erfarenhet hos många svenska sportfisketeam för att kunna hantera detta storviltfiske. Med det historiska svenska fisket från mitten av 1900-talet i åtanke menar Sportfiskarna att Sverige bör verka för att åter förvalta en svensk tonfiskkvot, lämpligtvis inom ramen för den kvot EU redan har.

Läs fler nyheter: Sportfisket efter torsk och lax regleras hårdare

Kategorier: Nyheter förstasidan, Region Syd | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv